Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜεΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜεΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έχουν λήξει

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):  Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

 

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

Περίοδος υποβολής

από 18/8/2015 έως 24/8/2015

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην ... Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜεΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(v) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου ΕΕΤΑΑ ΑΕ να υλοποιήσει την πράξη.

(vi) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου. 

Προϋπολογισμός

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, τις ώρες 9:00–16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο δικαιούχος θα ενημερώσει / υποβάλει το ΤΔΠ καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης στο ΟΠΣ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2637