Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Μετσόβου

Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Μετσόβου

Υποστήριξη του Δήμου Μετσόβου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, βάση του σχετικού αιτήματος του Δήμου, η οποία θα αφορά σε:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εκχωρείται από

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ιωαννίνων

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Μετσόβου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ... Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Δήμου Μετσόβου

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΔ Α.Ε. www.mou.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιχειρησιακού Προγράμματος www.espa.gr και www.tye.gr (ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Τ.Δ.Π.), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τ.Δ.Π.Π. απορρίπτονται. (iii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. (iv) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΜΟΔ Α.Ε. τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και τη σκοπιμότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και συγκεκριμένα: • Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου του φορέα (Δημοτικό Συμβούλιο) για την υποβολή της προτεινόμενης πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

Yπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Δήμου Μετσόβου

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 2/12/2013 έως 15/1/2014

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα

Τηλ

210 7499100, 213 1310100

Φαξ

210 7700502

Πρίφτη Ιωάννα

213 1310146

  

Λαούδη Βασιλική

213 1310209, 213 1310224

 

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2466