216732-2014: Ελλάδα-Πετρούπολη: Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

28/06/2014    S122    Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Πετρούπολης
Κ. Βάρναλη 76-78
Υπόψη: Γεώργιος Πέγκας
132 31 Πετρούπολη
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132024409
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2105019477

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.petroupoli.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3)Κύρια δραστηριότητα

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανολογικού υλικού πνευματικού κέντρου

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά

Κωδικός NUTS GR300

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια κινηματογραφικής μηχανής, οθόνης κινηματογράφου και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (προβολείς, ηχεία, μικρόφωνα κλπ), καθισμάτων, κουρτινών κλπ ειδών για την αίθουσα θεάτρου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32321200, 39111200, 19244000, 44115811

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 206 260,73 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

σε ημέρες: 20 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού
1)Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια συστήματος ενισχυμένου ήχου, περιφερειακού εξοπλισμού ήχου, κινηματογραφικού ήχου, κινηματογραφικού εξοπλισμού Digital Cinema και Θεατρικού φωτισμού

2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32321200, 39111200, 19244000, 44115811

3)Ποσότητα ή έκταση

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 165 341,53 EUR

4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Προμήθεια καθισμάτων θεάτρου
1)Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια καθισμάτων θεάτρου, αριθμών θέσης και αριθμών σειράς με την τοποθέτησή τους

2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32321200, 39111200, 19244000, 44115811

3)Ποσότητα ή έκταση

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 36 900 EUR

4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Προμήθεια υφασμάτων κουρτίνας

1)Σύντομη περιγραφή

2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32321200, 39111200, 19244000, 44115811

3)Ποσότητα ή έκταση

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 3 219,20 EUR

4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 4 Ονομασία: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων σιδηροδρόμων κουρτινών

1)Σύντομη περιγραφή

2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32321200, 39111200, 19244000, 44115811

3)Ποσότητα ή έκταση

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 800 EUR

4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της τιμής των προσφερόμενων ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η σύμβαση, χωρίς το Φ.Π.Α.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 25.8.2014 - 15:30
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

26.8.2014 - 11:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 26.8.2014 - 11:00

Τόπος:

Δημαρχείο Πετρούπολης - Κ. Βάρναλη 76-78, 1ος όροφος

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών ή εξουσιοδοτημένα άτομα

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

25.6.2014