Northgroup Consulting

Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής


Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύνανται, ενδεικτικά, να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 • αναπλάσεις και αναστηλώσεις παραδοσιακών και ιστορικών διατηρητέων κτηρίων και κέντρων και χώρων εκδηλώσεων
  πολιτισμού
 • δημιουργία και εκσυγχρονισμός μουσειακών χώρων/μουσείων, αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45
  του Ν. 3028/02, καθώς και σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικού προϊόντος (π.χ.
  Πολιτιστικά Κέντρα, κ.α.)
 • υποδομές για την ανάδειξη της ιστορίας, του λαϊκού πλούτου και πολιτισμού, όπως θεματικά μουσεία κλπ.
 • δημιουργία και εξοπλισμός χώρων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (θέατρα, συνεδριακά κέντρα, πινακοθήκες –
  βιβλιοθήκες κλπ.)
 • δράσεις και μέσα προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων (σήμανση, έντυπο και
  ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις, κλπ.)
 • εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών
 • έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ
 • έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτηρίων
 • προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών με εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων για την ανάδειξη και διατήρηση
  παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Υπηρεσίες και Φορείς του Δήμου Αθηναίων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.developathens.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από τον ΕΦΔ (Βουλής 5, Τ.Κ. 10562, Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.developathens.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

(vii) Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν (ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης.

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Δικαιούχου (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά
  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κ.λπ.) με τα οποία τεκμηριώνεται η θεσμική αρμοδιότητα
  εκτέλεσης της πράξης από το Δικαιούχο. Δεν αποτελεί τεκμηρίωση αρμοδιότητας η δυνατότητα του Φορέα να εκτελεί
  συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση/Συμφωνία, εφ’ όσον απαιτείται. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης
  είναι διαφορετικός από τον Φορέα Λειτουργίας, η Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφεται και από τον/τους
  Φορέα/-είς Λειτουργίας.
 • Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών οργάνων.
 • Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της
  πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
 • Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι στιγμής της υποβολής της πρότασης τεχνικών μελετών όπως περιγράφονται στον
  πίνακα (Δ1) με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια.
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Για τις μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο
  νομοθετικό πλαίσιο (του Ν.716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία
  ελέγχου και επικαιροποίησης της μελέτης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20554/ΕΥΣ3430/ ΦΕΚ/ Τ.Β/ 644/13-
  05-2010. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτονται οι Πίνακες του άρθρου 2 και η θετική γνωμοδότηση του
  Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την πληρότητα, ποιότητα και εφαρμοσιμότητα της μελέτης (άρθρο 3, παράγραφος
  5).
 • Αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη σε περίπτωση που το
  έργο υλοποιείται με εργολαβία.
 • Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (αν έχουν εγκριθεί) στην περίπτωση που το έργο υλοποιείται με εργολαβία.
 • Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ2
 • Συμπλήρωση του εντύπου Δ3 (Ειδική Έκθεση)
 • Στην περίπτωση έργων που θα εκτελεστούν με μελέτη-κατασκευή θα πρέπει να ακολουθούνται τα οριζόμενα στο
  άρθρο 42 του Ν. 3316/2005 και στο άρθρο 10 του Π.Δ. 609/85.
 • Αιτιολόγηση προϋπολογισμού για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις
  δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, την ορθή λειτουργία του έργου, απρόβλεπτα κλπ.
 • Έκθεση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ
 • Σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας
 • Δήλωση του Τ.Δ. ότι θα τηρεί τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά:

 • αναπλάσεις και αναστηλώσεις παραδοσιακών και ιστορικών διατηρητέων κτηρίων και κέντρων και χώρων εκδηλώσεων
  πολιτισμού
 • δημιουργία και εκσυγχρονισμός μουσειακών χώρων/μουσείων, αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45
  του Ν. 3028/02, καθώς και σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικού προϊόντος (π.χ.
  Πολιτιστικά Κέντρα, κ.α.)
 • υποδομές για την ανάδειξη της ιστορίας, του λαϊκού πλούτου και πολιτισμού, όπως θεματικά μουσεία κλπ.
 • δημιουργία και εξοπλισμός χώρων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (θέατρα, συνεδριακά κέντρα, πινακοθήκες –
  βιβλιοθήκες κλπ.)
 • δράσεις και μέσα προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων (σήμανση, έντυπο και
  ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις, κλπ.)
 • εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών
 • έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ
 • έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτηρίων
 • προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών με εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων για την ανάδειξη και διατήρηση
  παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 29/4/2013 έως 31/12/2015

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική
υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα
απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις
που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να
υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" στη διεύθυνση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, ΑΘΗΝΑ T.K.10557,
τις ώρες 9:00 - 15:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα
έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει
σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από
την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Ξενοφώντος 7, 105 57 Αθήνα

Τηλ

210 3253123

Φαξ

210 3216653

Δέσποινα Ασλάν

210 3253123

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/5/2013

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2388

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.