Northgroup Consulting

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ - Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Άγιο Όρος

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ - Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Άγιο Όρος

 • Έργα αποκατάστασης καταγεγραμμένων ΧΑΔΑ και ΧΑΔΑ Αγίου Όρους.
 • Συνοδά έργα δηλαδή προμήθειες και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ, ή που διασφαλίζουν την απενεργοποίηση ΧΑΔΑ, όπως ενδεικτικά: εγκαταστάσεις και εξοπλισμός μεταφόρτωσης, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προεπεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης προδιαλεγμένων ή μη αποβλήτων ή/και υπολειμμάτων ή/και συνδυασμός αυτών.
 • Έργα ή/και εξοπλισμός αναβάθμισης Χώρων Υγειονομικής Ταφής άμεσα συνδεδεμένων με παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ.
 • Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Αποκατάστασης ΧΑΔΑ, Οριστικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και για τα τυχόν συνοδά έργα υποδομής, καθώς και Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 • Απόκτηση της απαιτούμενης γης για την κατασκευή των υποδομών, έως ποσοστό 10% επί του κόστους υποδομών.
 • Δαπάνες εργασιών σωστικών ανασκαφών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ταμείο Συνοχής)

Περιοχή εφαρμογής

Και περιοχή Αγίου Όρους

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Αρμόδιοι ή / και εξουσιοδοτημένοι φορείς για το κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), καθώς και τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr.
 2. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπόδειγμα και οδηγίες συμπλήρωσης του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα ΙΙ), διατίθενται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Αερ. Παπαναστασίου 34, Αθήνα) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ  απορρίπτονται.
 3. Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης π.χ. σχετική νομοθεσία ή/και προγραμματική σύμβαση.
 4. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από Διαχειριστική Αρχή) ή προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.22 του Ν.3614/2007.
 5. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (Παράρτημα ΙV).
 6. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα (Παράρτημα ΙΙΙ).
 7. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο Δικαιούχος θα πρέπει, πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης.
 8. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
 10. Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων (Παράρτημα V). Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΥΔ την εν λόγω αίτηση εντός δύο μηνών από την ένταξη της πράξης.
 11. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:
 • Αποδεικτικά έγγραφα ότι ο ΧΑΔΑ είναι δημόσια ή δημοτική έκταση ή Δικαίωμα παρέμβασης στον χώρο
 • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το οριστικό κλείσιμο του ΧΑΔΑ (παύση λειτουργίας) ή απόφαση παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ από την αρμόδια περιφερειακή αρχή.
 • Φάκελο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3316/05, ο οποίος περιλαμβάνει το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών και των αδειοδοτήσεων, την απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και των συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου.
 • Σε περίπτωση που η πρόταση αναφέρεται σε ολοκλήρωση ή τροποποίηση μελέτης ή κάποιο από τα προηγούμενα στάδια της μελέτης έχει ήδη εκπονηθεί, αντίγραφο των υφισταμένων μελετών με τις εγκριτικές αποφάσεις τους.

Στην περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση μελέτης για την οποία έχει ήδη αναληφθεί νομική δέσμευση, θ’ απαιτηθεί το σύνολο των εγγράφων που αναφέρονται στην προκήρυξη, ανάθεση και διαχείριση της σύμβασης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Έργα αποκατάστασης καταγεγραμμένων ΧΑΔΑ και ΧΑΔΑ Αγίου Όρους.
 • Συνοδά έργα δηλαδή προμήθειες και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ, ή που διασφαλίζουν την απενεργοποίηση ΧΑΔΑ, όπως ενδεικτικά: εγκαταστάσεις και εξοπλισμός μεταφόρτωσης, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προεπεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης προδιαλεγμένων ή μη αποβλήτων ή/και υπολειμμάτων ή/και συνδυασμός αυτών.
 • Έργα ή/και εξοπλισμός αναβάθμισης Χώρων Υγειονομικής Ταφής άμεσα συνδεδεμένων με παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ.
 • Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Αποκατάστασης ΧΑΔΑ, Οριστικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και για τα τυχόν συνοδά έργα υποδομής, καθώς και Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 • Απόκτηση της απαιτούμενης γης για την κατασκευή των υποδομών, έως ποσοστό 10% επί του κόστους υποδομών.
 • Δαπάνες εργασιών σωστικών ανασκαφών.

Προϋπολογισμός

€ 23.000.000

Αναλυτικά:

 • Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων και συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ: 20.000.000 ευρώ

 • Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών: 3.000.000 ευρώ

Περίοδος υποβολής

από 2/5/2013 έως 28/6/2013

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να ζητήσει την υποβολή  συμπληρωματικών στοιχείων/διευκρινίσεων από τον δικαιούχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της πρότασης αναστέλλεται μέχρι την υποβολή στην ΕΔΑ των ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων-διευκρινίσεων τα οποία ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2385

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.