Northgroup Consulting

Επεξεργασία υδάτων (λύματα) στην Περιφέρεια Κρήτης

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i)           ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i)           Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepkritis.gr και www.kriti-aigaio.gr.

(ii)         Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii)        Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv)       Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(v)        Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.

(vi)       Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ

(vii)     «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΔΑ την εν λόγω αίτηση μαζί με το σύμφωνο αποδοχής όρων.

(viii)    Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα και πιστοποιούν την πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης :

  • Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της πρότασης (ανάλογα με τον Τ.Δ.).
  • Τους πίνακες Δ1, Δ2 και Δ3 (Ειδική Έκθεση) συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους αρμοδίως.
  • Σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την υπαγωγή του έργου στις προτεραιότητες της Πρόσκλησης (π.χ. Αποφάσεις Ένταξης, Αποφάσεις Ανάκλησης, κλπ).
  • Τις εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και των εγκριτικές τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Δ1.
  • Τις άδειες και τις εγκρίσεις όπως αναγράφονται στον Πίνακα Δ2.
  • Δήλωση του Τελικού Δικαιούχου ότι θα τηρήσει τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανόνες, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν θα πρέπει να αντίκεινται στην ΚΥΑ 127794/10-08-07 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» του Προγράμματος και ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα σε αυτήν.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν  να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση Δουκός Μποφώρ 7, 2ο όροφο, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Το έντυπο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2379

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.