Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η Πρόσκληση αφορά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Εξοικονομώ κατ' Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις».

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 21/7/2015 έως 10/9/2015

Περιοχή εφαρμογής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ... Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και διατίθεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα). Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

Προϋπολογισμός

Η πρόταση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στη διεύθυνση Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Η πρόταση είναι δυνατόν να υποβληθεί και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2606