Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Έχουν λήξει

Καθορισμός των αναγκαίων δομών και η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την σύσταση (θεσμική), εφαρμογή (επιχειρησιακή – οργανωτική) και λειτουργία (συστήματα, εκπαίδευση, διαχείριση της αλλαγής) του «δια βίου» ηλεκτρονικού φακέλου των πολιτών που προσφεύγουν στο ΕΣΥ.

Σε ποιους απευθύνεται

-  Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς
- Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Περίοδος υποβολής

από 1/7/2009 έως 15/11/2011

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ... Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epdm.gr
 2. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση,  διατίθεται από την ΕΥΔ (Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 11743 Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epdm.gr Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. 
 3. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
 4. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
 5. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
 6. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.
 7. Προγραμματική Σύμβαση (εφόσον απαιτείται).
 8. Έγγραφα ως ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, παρ. 4.1 του Οδηγού υλοποίησης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτούνται).
 9. Τεύχος προκήρυξης ή/και σύμβασης ανάλογα με την ωριμότητα των υποέργων κάθε πράξης.
 10. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης κατά την κρίση του Δικαιούχου ή/ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση του λειτουργικού μοντέλου
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος διοίκησης και διαχείρισης
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας

Προϋπολογισμός

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Θεοφιλοπούλου 18 & Μεναίχμου, Αθήνα, 117 43

Φαξ

213 201 8011

Στέλλα Νικολάου

213 2018029

 

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2592