Northgroup Consulting

Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης ...

Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης

Αντικείμενο και σκοπό της πράξης αποτελούν:

 • Η υποστήριξη στην αντιμετώπιση και μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου το οποίο αποτελεί βασική αιρεσιμότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
 • Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με το φαινόμενο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, τα οποία είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ στη λήψη αποφάσεων διοίκησης και σχεδιασμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου, η μείωση του οποίου αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της ΕΕ.
 • Η αξιοποίηση και επέκταση του ήδη λειτουργούντος πληροφοριακού συστήματος «my school» έτσι ώστε αυτό να συντηρεί κατάλληλα στοιχεία και δείκτες (για το ατομικό μαθητικό προφίλ, τις σχολικές μονάδες φοίτησης, τις μαθητικές επιδόσεις κλπ.) που δίνουν τη δυνατότητα μέτρησης, παρακολούθησης και αποτύπωσης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
 • Η ανάπτυξη μηχανισμών προηγμένης αποτύπωσης των μεγεθών που σχετίζονται με την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη με αξιοποίηση τεχνολογιών ΟLAP, γεωγραφικών αναπαραστάσεων κλπ.
 • Η αξιοποίηση τεχνολογιών γνώσης (data mining) στο πλαίσιο της ανάλυσης της πληροφοριακής υποδομής με στόχο την ανάδειξη συσχετισμών / τάσεων στην εκδήλωση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αλλά και της πρόβλεψης μελλοντικής εξέλιξης του φαινομένου.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Περίοδος υποβολής

από 5/12/2014 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ... Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. 

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 ή από οποιανδήποτε άλλη Διαχειριστική Αρχή.

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης όπως προβλεπόμενης δαπάνης όπως πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο όπως τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(v) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο όπως παρούσας Πρόσκλησης.

(vi) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.

(vii) Παράρτημα με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως για τις δράσεις υποβαλλόμενης πράξης, τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

 • Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης

 • Σκοπιμότητα της πράξης

 • Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων

 • Ωριμότητα της πράξης

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης των αδύνατων σημείων που είχαν εντοπιστεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ανάδειξη των καινοτομικών στοιχείων της πρότασης.

(viii) Τεκμηρίωση πλήρωσης των ποιοτικών κριτηριών ένταξης πράξεων όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

(ix) Έντυπο ανάλυσης κόστους πράξης (συνημμένο αρχείο).

Τι χρηματοδοτείται

Δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν (ενδεικτικά):

Δράση 1:  Σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται ή / και επιδρούν στο φαινόμενο της πρόωρης μαθητικής εγκατάλειψης και αποτύπωση μεγεθών και δεικτών που σχετίζονται με την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη και μελέτη του φαινομένου.

Η δράση αυτή, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας το πληροφοριακό σύστημα «my school», θα περιλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση υποσυστημάτων που θα καταγράφουν όλα τα σχετικά στοιχεία φοίτησης (διευρυμένο μαθητικό και σχολικό προφίλ με στόχο την ενσωμάτωση πεδίων και παραμέτρων που επηρεάζουν το φαινόμενο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης) στα ΙΕΚ και ΣΕΚ, στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας καθώς και στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων (Εργασίας, Υγείας, Τουρισμού), με στόχο την αποτελεσματική καταγραφή της φοίτησης μαθητών που φεύγουν από την τυπική εκπαίδευση με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και που τώρα δεν λαμβάνονται υπόψη από τις υφιστάμενες μεθοδολογίες μέτρησης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Ενδεικτικά μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνικές για την αποτύπωση / οπτικοποίηση παραμέτρων και δεικτών που σχετίζονται με την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη (προηγμένες τεχνικές στατιστικές επεξεργασίας και εξόρυξης γνώσης (data mining), τεχνολογίες OLAP – On Line Analytical Processing – για την αποτελεσματική σύνδεση δεικτών της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης με τις διαστάσεις, παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος). Μπορεί να περιλαμβάνεται αναλυτική ποιοτική μελέτη του πολυσύνθετου φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ.

Δράση 2: Υποστήριξη χρηστών

Η δράση αυτή θα αφορά την υποστήριξη των χρηστών των σχολικών μονάδων και των δομών του ΥΠΑΙΘ (διευθύνσεις εκπαίδευσης, αρμόδιες διευθύνσεις ΚΥ του ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ κλπ.) καθώς και της επιτελικής ομάδας του ΥΠΑΙΘ για την μελέτη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής.

Δράση 3: Δημοσιότητα

Στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνονται ενέργειες διάχυσης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της πράξης. Επισημαίνεται ότι οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ομάδας-στόχου και να δίνεται έμφαση στη στοχευμένη αξιοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας ούτως ώστε οι ενέργειες αυτές να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση στον πληθυσμό της ομάδας-στόχου. Οι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής της Πράξης θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Μονάδας δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Προϋπολογισμός

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Τ.Κ. 11855 Αθήνα, τις ώρες 09:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των αρμοδίων. Επιπλέον ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρόταση του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ.

Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι στα σχετικά διαβιβαστικά τα οποία θα υποβάλλονται εντύπως, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Αριθμό Δελτίου με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του αντίστοιχου δελτίου. Συνοδευτικά των δελτίων θα υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά με επισύναψη των αρχείων στο αντίστοιχο δελτίο της Ηλεκτρονικής Υποβολής.

Τυχόν προβλήματα που θα προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να αναφέρονται στη Διαχειριστική Αρχή υπόψη του κ. Γιάννη Κυριαζόπουλου στο τηλέφωνο 210-3278001 και της κας Δήμητρας Τζιανή στο τηλέφωνο 210-3278015.

Αποστέλλονται επίσης όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, στην ανωτέρω διεύθυνση.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2569

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.