Northgroup Consulting

Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας

Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας

Αναμένεται Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι δικαιούχοι Εμπορικοί Σύλλογοι, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, καθώς και την μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι τριτοβάθμιες οργανώσεις ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να υποβάλουν πρόταση για την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Συλλογικοί Φορείς

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιλέξιμοι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι καθώς και τα μέλη που ανήκουν σε αυτούς: α) Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών β) Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά γ) Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δ) Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας ε) Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρέων στ) Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης καθώς και οι ίδιες οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ). Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) μπορούν να υποβάλλουν κοινή πρόταση μόνο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης).

Όροι και προϋποθέσεις

Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Η λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» πρέπει να είναι ιδιαίτερα ... Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας

Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Η λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, ώστε, να διασφαλίζει αφενός μεν την ομαλή υλοποίηση του έργου (ευθύνη έναντι των αρχών χρηματοδότησης και ελέγχου) και αφετέρου δε τον συντονισμό των συμμετεχόντων επιχειρήσεων για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών (όπως πχ. τη δέσμευση των επιχειρήσεων ή την εξασφαλισμένη συμμετοχή των αντίστοιχων δήμων) Τυπικές Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προϋπόθεση για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου από του υποψήφιους Εμπορικούς Συλλόγους αποτελεί ο αριθμός των συμβεβλημένων επιχειρήσεων στο Επενδυτικό Σχέδιο για την υλοποίηση της Πρότασης. Συγκεκριμένα ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε καθεμιά πρόταση των δικαιούχων εμπορικών συλλόγων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50).

Τι χρηματοδοτείται

Αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες ενισχυόμενων δαπανών: I. Μελέτες Υποστήριξης Ανάπτυξης ΑΚΕ - Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτες χαρτογράφησης, οριοθέτησης κλπ) - Προκαταρκτικές έρευνας αγοράς II. Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ - Δαπάνες οριοθέτησης - Δαπάνες σήμανσης - Δαπάνες ανάδειξης (φωτισμού, καλλωπισμού κλπ) III. Απόκτηση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ενδεικτικά αναφέρονται - Συστήματα POS με σύνδεσή τους στην πλατφόρμα δικτύωσης για την ενιαία χρήση της κάρτας πιστότητας (loyalty card) του καταναλωτή (τα POS θα ανήκουν στους Εμπορικούς Συλλόγους και θα διατίθενται προς χρήση στις επιχειρήσεις, κατόπιν σύναψης σχετικών συμβάσεων) - Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή - Επαγγελματικό εκτυπωτή για την εκτύπωση φυλλαδίων, διαφημιστικών εντύπων, φωτοτυπικό μηχάνημα κλπ - Οθόνη προβολής και ηχητικές εγκαταστάσεις για την εγκατάστασή τους στις εμπορικές περιοχές - Δημιουργία διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (info-points/kiosks) σε στοχευμένα σημεία της εκάστοτε εμπορικής περιοχής, με ειδική οθόνη αφής συνδεμένο με το Internet, που θα επιτρέπει πλήθος υπηρεσιών από απόσταση. - Υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi hotspots) - Έκδοση των καρτών του συστήματος IV. Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων Software, ενδεικτικά αναφέρονται Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαχείριση των ενιαίων καρτών καταναλωτή) και κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία της κεντρικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί ενιαία από το σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων που θα συμμετέχουν στη δράση, όσο και σε τοπικό επίπεδο από κάθε Εμπορικό Σύλλογο). Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη μόνο για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί από τις τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων. V. Δαπάνες προωθητικών ενεργειών, ενεργειών προβολής και ενημέρωσης, ενδεικτικά αναφέρονται - Ενημέρωση εμπορικών επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν τον θεσμό «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» - Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π - Δημοσιότητα, προβολή του θεσμού, λογότυπο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ - Προβολή σε ευρέως διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης (π.χ. google)

Προϋπολογισμός

€ 1.200.003ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) - 514.287€ Αττική - 514.287€ Κεντρική Μακεδονία - 171.429€ Δυτική Μακεδονία - 0 Στερεά Ελλάδα - 0 Νήσων Νοτίου Αιγαίου - 0 ΣΥΝΟΛΟ 1.200.003 €

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής» (βλέπε Παράρτημα I) και αποστέλλεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία περαιτέρω υποβολή. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον τόπο υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο φάκελος υποβάλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα. Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και πλήρως συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2525

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.