Northgroup Consulting

Βιοκλιματική ανάπλαση στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι), και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα και οδηγίες συμπλήρωσης του οποίου, επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα ΙΙ), διατίθενται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Αερ. Παπαναστασίου 34) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, εφόσον έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος εκτελεί έργο για λογαριασμό άλλου υπόχρεου φορέα ο οποίος δεν έχει Διαχειριστική Επάρκεια, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ τους μέχρι την ένταξη του έργου.

(iv) Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης πχ σχετική νομοθεσία ή/και προγραμματική σύμβαση.

(v) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα (Παράρτημα ΙΙΙ).

(vi) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (Παράρτημα ΙV).

(vii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο Δικαιούχος θα πρέπει, πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης.

(viii) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(ix) Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων (Παράρτημα V). Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΥΔ την εν λόγω αίτηση εντός δύο μηνών από την ένταξη της πράξης.

(x) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

 • Το σύνολο των εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης, μελετών (αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, γεωλογικές – γεωτεχνικές κτλ) με ενσωμάτωση των ειδικών όρων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Αποφάσεις έγκρισης μελετών
 • Προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
 • Οικοδομική Άδεια (σχετική Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας)
 • Όλες τις σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ή/και όποιου άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου
 • Οποιαδήποτε άλλη Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου ή εποπτεύουσας αρχής
 • Απόφαση ορισμού υπευθύνου πράξης
 • Δικαιολογητικά κυριότητας ακινήτου/ων στα οποία θα υλοποιηθούν έργα/παρεμβάσεις των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων(εάν προτείνονται σχετικές δράσεις):
  1. Στοιχεία νομιμότητας και κυριότητας κτιρίου (οικοδομική άδεια, μετεγγραφή των ακινήτων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο κλπ.)
  2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου/ων κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης κτιρίου/ων με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 100/6.10.10 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
  3. Προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου/ων και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ (υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από μηχανικούς και εγκεκριμένες από τον αρμόδιο φορέα), συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους - οφέλους στην οποία να τεκμηριώνεται η επιλογή των παρεμβάσεων Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της δημόσιας ανοικτής χρήσης του χώρου όπου θα υλοποιηθούν έργα/παρεμβάσεις.
 • Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του ολοκληρωμένου και λειτουργικού χαρακτήρα της παρέμβασης ενιαίας ή μη περιοχής.
 • Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της πράξης σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος.
 • Χρονοδιάγραμμα έργου και ανάλυση Π/Υ ανά κατηγορία δαπάνης.
 • Προμελέτη για την μελέτη – κατασκευή του έργου
 • ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων που να ισχύει για τουλάχιστον 5 έτη από την ένταξη του έργου.
 • Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης για το Β’ Στάδιο ανάδειξης αναδόχου μελέτης – κατασκευής
 • Τον πλήρη φάκελο της διαδικασίας επιλογής για έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών
 • Σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου
 • Προεδρικό Διάταγμα για τον Καθορισμό Χρήσεων Γης, Όρων και Περιορισμών Δόμησης
 • Σχέδιο μνημονίου συνεργασίας με την Αρχαιολογία
 • Σχέδιο προδιαγραφών για τις μελέτες (μελέτες σκοπιμότητας, συγκοινωνιακές, ΜΠΕ κλπ.)

Οι απαλλοτριώσεις και η αγορά γης είναι επιλέξιμη δαπάνη σε ποσοστό έως 10% του κόστους του έργου ακόμη και στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη έχει ήδη καταβληθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης δανείου, αποδεικτικά αυτής θα πρέπει να προσκομισθούν με την σύναψη της νομικής δέσμευσης του υποέργου της μελέτης - κατασκευής.

«Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων (Παράρτημα V).

 

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2491

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.