Northgroup Consulting

Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων Κλάδου ΤΠΕ

  Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:   Ενότητα 1: Έγγραφα σε έντυπη μορφή       Υποβάλλονται ...

 

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

Ενότητα 1: Έγγραφα σε έντυπη μορφή

 

 

 

Υποβάλλονται υποχρεωτικά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τους αρμόδιους φορείς:

 

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

 

 

 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το έντυπο που θα υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί από το ΟΠΣ αφού υποβληθεί μέσω της φόρμας της ηλεκτρονικής υποβολής στο www.ops.gr. Η συμπλήρωση του πεδίου «Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης» γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο υποστηρικτικό υλικό της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

 

Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις που το υποβληθέν ΤΔΠΠ δεν φέρει όλες τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στον φορέα χρηματοδότησης), η σχετική πράξη θα απορρίπτεται. Προτάσεις που υποβάλλονται και δεν περιλαμβάνουν τα έγγραφα όπως αναγράφονται στην Ενότητα 1 - Έγγραφα σε έντυπη μορφή απορρίπτονται.

 

Ενότητα 2: Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD)

 

 

 

(i) Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β Δικαιούχου. Ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ, σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται με ίδια μέσα σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 70% του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β ή/και Γ και επιθυμεί να λάβει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 792/Β/8.6.2010 και ειδικότερα στις παραγράφους 3.1 ή 3.2, τότε υποβάλλεται συμπληρωματικά αίτηση του Δικαιούχου για την έκδοση επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, με συνημμένα τα σχετικά τυποποιημένα και λοιπά έγγραφα. Σημειώνεται ότι όσα από τα δικαιολογητικά –έγγραφα για τη Διαχειριστική επάρκεια είναι κοινά με τα αναφερόμενα στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσης, αυτά υποβάλλονται μία φορά.

(ii) Έντυπο ανάλυσης κόστους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

 

(iii) Για όλα τα Υποέργα, Σχέδια Τευχών διακήρυξης, στην τελική τους μορφή (εάν κάποιοι ειδικοί όροι πρόκειται να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της πράξης, θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στα τεύχη), Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, εφόσον μέρος του φυσικού αντικειμένου της πράξης πρόκειται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα.

(iv) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  της πράξης όπου να αποδεικνύεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πράξης έως 30/09/2015.

 

(v) Άλλα έγγραφα που τεκμηριώνουν την σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης.

 

(vi) Έγγραφο τεκμηρίωσης καθεστώτος ΦΠΑ (δεν απαιτείται για τα Υπουργεία).

Και εφόσον απαιτούνται

 

(iii) Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του Ν. 3614/2007. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης είναι διαφορετικός από τον Φορέα Λειτουργίας, η Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφεται και από τον/τους Φορέα/-είς Λειτουργίας.

 

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

 

(v) Έγγραφα που τεκμηριώνουν την τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων προτεινόμενης πράξης (δημοσιευμένο τεύχος προκήρυξης, υπογεγραμμένη σύμβαση) στις περιπτώσεις πράξεων με δημοσιευμένα τεύχη δημοπράτησης ή /και υπογεγραμμένες συμβάσεις.

 

(vi) Απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή της πρότασης.

 

(vii) Αναλυτική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προμήθειας δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών.

 

(viii) Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου.

(ix) Τυχόν συνάφεια ή/και διαλειτουργικότητα με άλλο έργο.

(x) Έγγραφη δήλωση του Δικαιούχου ότι δεν θίγονται τυχόν πνευματικά δικαιώματα τρίτων που σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη. Η διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού Δικαιούχου.

 

 

 

 

 

Ενότητα 3: Λοιπά στοιχεία μόνο εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

 

Ο Φορέας Πρότασης/Δικαιούχος/Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει να έχει διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα:

 

(xi) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Δικαιούχου (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κ.λπ.) με τα οποία τεκμηριώνεται η θεσμική αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης από το Δικαιούχο, δηλαδή η αρμοδιότητα του φορέα να παρέχει τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την πράξη. Δεν αποτελεί τεκμηρίωση αρμοδιότητας η δυνατότητα του Φορέα να εκτελεί συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης δεν είναι ίδιος με τον Δικαιούχο, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα ως άνω σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και για τον/τους Φορέα/-είς Πρότασης που να τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του φορέα να παρέχει τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την πράξη.

 

(xii) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κλπ) με τα οποία τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του Φορέα για τη λειτουργία και συντήρηση της πράξης, σε περίπτωση που ο Φορέας Λειτουργίας είναι διαφορετικός από το Φορέα Πρότασης.

 

τα οποία θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν, στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2488

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.