Northgroup Consulting

Παιδικοί Σταθμοί στην Περιφέρεια Αττικής

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηµατοδότησης για τη συγκεκριµένη κατηγορία ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης για τη συγκεκριµένη κατηγορία πράξης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης(Τ∆Π), σε ηλεκτρονική µορφή µέσω ηλεκτρονικής υποβολής σύµφωνα µε το έγγραφο µε Α.Π38590 / ΟΠΣ1140 / 7-09-2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των ε-ντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από του Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω του ΟΠΣ».

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, (εφόσον έχει χορηγηθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης της αξιολόγησης).

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου και η οποία επισυνάπτεται.

(v) Απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα., για την υποβολή της πρότασης και δεσµευτική απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου για την ύπαρξη του απαραί-τητου εξειδικευµένου προσωπικού που προβλέπεται έτσι ώστε να  καταστεί λειτουργικός ο υπό χρηµατοδότηση παιδικός σταθµός.

(vi) Προσκόµιση οικοδοµικής άδειας σε ισχύ από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.

(vii) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση ποσού για εκείνες τις κατηγορίες των παρεµβάσεων / έργων που παράγονται έσοδα.

(viii) Ειδική Έκθεση (Έντυπο ∆3), µε βάση την οποία τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα και η αναγκαιότητα του προς χρηµατοδότηση έργου ακολουθώντας υποχρεωτικά την δοµή και διάρθρωση του σχετικού συνηµµένου εντύπου.

(ix) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης  και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του.

(x) Συµπληρωµένοι υποχρεωτικά οι πίνακες (∆1) (Απαραίτητες Αρχικές Τεχνικές Υποστηρικτικές Μελέτες για το σύνολο της πράξης των κατηγοριών πράξης«Κατασκευή και ανάπτυξη υποδοµών φροντίδας παιδιών» και (∆2) (Άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης), των κατηγοριών πράξης«Κατασκευή και ανάπτυξη υποδοµών φροντίδας παιδιών». Τα στοιχεία των πινάκων(∆1) και(∆2) αναµένεται να τεκµηριώσουν την ωριµότητα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα του φακέλου της πρότασης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

(xi) Το σύνολο των εγκεκριµένων µέχρι τη στιγµή της υποβολής της πρότασης τεχνικών µελετών όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα(∆1) µε όλα τα συνηµµένα τεύχη και σχέδια, εγκριτικές αποφάσεις µελετών, εγκεκριµένα τεύχη δηµοπράτησης καθώς και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις όπως αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα (∆2)

Τονίζεται ότι για περιπτώσεις που αφορούν την ανέγερση νέων κτιριακών υποδοµών φροντίδας παιδιών ή επεκτάσεών τους στην  συγκεκριµένη κατηγορία πράξης απαιτούνται υποχρεωτικά:

α) Η ύπαρξη οικοπέδου η οποία πιστοποιείται προσκοµίζοντας τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας µε ταυτόχρονη ύπαρξη ΦΕΚ(Έγκρισης τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου) για ανέγερση βρεφονηπιακού/παιδικού σταθµού (χρήση γης).

β) Η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας σε ισχύ από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.

γ) Υποχρεωτική και αυστηρή τήρηση των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες ορίζονται από το υφιστάµενο θεσµικό  πλαίσιο για δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς (Υ.Α ∆ΤΥ/ Β/ οικ. 4234-1616 / 3-12-83).

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2363

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.