Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ...

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΕΠ

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥΣ)
  • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα
  • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Όροι και προϋποθέσεις

(i)    Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική ...

(i)    Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tye.gr & www.espa.gr .

(ii)   Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Τ.Δ.Π.), το οποίο διατίθεται από τη Δ.Α. του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (δ/νση: Μητροπόλεως 5, 105.57 Σύνταγμα, 3ος όροφος) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tye.gr & www.espa.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τ.Δ.Π. απορρίπτονται.

(iii)  Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

Τι χρηματοδοτείται

 

Προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειριών

 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες- έρευνες - αξιολογήσεις

 

Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης

 

Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης)

 

Τεχνολογικός Εξοπλισμός  (HARDWARE)

 

Λογισμικό (SOFTWARE)

 

Αριθμός μετακινήσεων Εσωτερικού Εξωτερικού

 

Προμήθεια εξοπλισμού

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 28/3/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Δ.Α. του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», στη δ/νση Μητροπόλεως 5, 105.57 Σύνταγμα, 3ος όροφος, τις ώρες 0900 - 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τ.Δ.Π.Π., καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς (Δ.Α. του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», δ/νση Μητροπόλεως 5, 105.57 Σύνταγμα, 3ος όροφος, τις ώρες 0900 - 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες), επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΕΣΠΑ, θα απορρίπτονται.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια"

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Νίκης 5 - 7 Σύνταγμα, Αθήνα, 10583

Τηλ

+30 210 - 333 2546 & 2359

Φαξ

+30 210 - 333 2731

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2367