Northgroup Consulting

Περιφερειακές/ Τοπικές Οδοί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα (αναλυτικά περιλαμβάνονται και στον Πίνακα Ε – Απαιτούμενα ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα (αναλυτικά περιλαμβάνονται και στον Πίνακα Ε – Απαιτούμενα έγγραφα):

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 € ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα.

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(vii) «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης που προσδιορίζεται από την ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και τη λειτουργικότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), και ειδικότερα:

  • το σύνολο των εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, τεχνικών μελετών, όπως ορίζονται στον συνημμένο Πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια,

Σύμφωνα με το ν. 3621/07 και τα σχετικά ερμηνευτικά έγγραφα και εγκυκλίους της ΓΓΔΕ, οι μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να προσκομίζονται αφού έχουν συμπληρωθεί ή / και επικαιροποιηθεί, εφόσον εντοπισθούν προβλήματα κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την επάρκεια, πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος με συνημμένη την έκθεση παρατηρήσεων του ελέγχου.

  • Τους πίνακες  Δ1, Δ2 και Ε συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους αρμοδίως,

  • εγκριτικές αποφάσεις μελετών,

  • εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, (αν έχουν εγκριθεί),

  • αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη

  • απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ2,

  • τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Πίνακα Α για τα έργα που εντάχθηκαν στο Γ ΚΠΣ αλλά δεν ολοκληρώθηκαν και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο

  • δελτίο απόκτησης γης σε περιπτώσεις που η προτεινόμενη πράξη προβλέπει δαπάνες για την απόκτηση γης.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2371

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.