Northgroup Consulting

Περιφερειακές τοπικές και επαρχιακές οδοί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Περιφερειακές τοπικές και επαρχιακές οδοί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αναμένεται

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Έργα βελτίωσης, συμπλήρωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του περιφερειακού - τοπικού οδικού δικτύου.
 • Έργα βελτίωσης τμημάτων του οδικού δικτύου τα οποία λόγω γεωμετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό οδικής ασφάλειας.
 • Έργα ανάπτυξης και χρήσης - εγκατάστασης τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών που προάγουν την οδική ασφάλεια.
 • Έργα αναβάθμισης του περιφερειακού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας κοινής ωφέλειας και πολιτιστικών και φυσικών πόρων.
 • Έργα βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των δήμων της Περιφέρειας με το περιφερειακό και εθνικό δίκτυο.
 • Έργα σύνδεσης μεταξύ των δήμων και των κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών ενοτήτων και οικισμών (ενδοδημοτική και διαδημοτική οδοποιία). Δεν συμπεριλαμβάνεται η εσωτερική οδοποιία, εντός δημοτικών διαμερισμάτων ή και οικισμών.
 • Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας κοινής ωφέλειας και πολιτιστικών και φυσικών πόρων.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από 19/03/2013 έως 30/06/2013. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση, ξεκινά στις 19/03/2013 και λήγει (30) τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ. Η υποβολή των ...

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ.

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydamth.gr/.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(vi) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(v) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

(vii) Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ" την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης.

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ" ανάλογα με το είδος της πράξης. 

Τι χρηματοδοτείται

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των παραπάνω κατηγοριών πράξεων περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Έργα βελτίωσης/συμπλήρωσης/λειτουργικής αναβάθμισης του περιφερειακού/τοπικού οδικού δικτύου.
 • Έργα βελτίωσης τμημάτων του οδικού δικτύου τα οποία λόγω γεωμετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό οδικής ασφάλειας.
 • Έργα ανάπτυξης και χρήσης - εγκατάστασης τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών που προάγουν την οδική ασφάλεια.
 • Έργα αναβάθμισης του περιφερειακού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας κοινής ωφέλειας και πολιτιστικών και φυσικών πόρων.
 • Έργα βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των δήμων της Περιφέρειας με το περιφερειακό και εθνικό δίκτυο.
 • Έργα σύνδεσης μεταξύ των δήμων και των κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών ενοτήτων και οικισμών (ενδοδημοτική και διαδημοτική οδοποιία). Δεν συμπεριλαμβάνεται η εσωτερική οδοποιία, εντός δημοτικών διαμερισμάτων ή και οικισμών.
 • Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας κοινής ωφέλειας και πολιτιστικών και φυσικών πόρων.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 19/3/2013 έως 30/6/2013

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ" στη διεύθυνση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή T.K.69100, τις ώρες 9:00 - 15:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

 

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2356

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.