Northgroup Consulting

Εξοπλισμός Ναυτικών Σχολών στην Περιφέρεια Αττικής

Εξοπλισμός Ναυτικών Σχολών στην Περιφέρεια Αττικής

Προμήθεια και εγκατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των Ναυτικών Σχολών της Περιφέρειας Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των € 100.000. Η υποβολή των αιτήσεων ... Εξοπλισμός Ναυτικών Σχολών στην Περιφέρεια Αττικής

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των € 100.000.

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία πράξης. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Α.Π 38590 / ΟΠΣ 1140 / 07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από του Φορείς Διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ» η αίτηση χρηματοδότησης παράγεται αυτόματα με την ηλεκτρονική υποβολή του τεχνικού δελτίου.
 • Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής (Λεωφ. Συγγρού 98-100 11741 Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.
 • Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου ή εναλλακτικά συμπληρωμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης (αρ. 22 Ν.3614/2007) με φορέα που έχει διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το πρότυπο προγραμματικής σύμβασης το οποίο έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr) στο υλικό της συγκεκριμένης πρόσκλησης καθώς και δήλωση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
 • Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
 • Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση([1]) του προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού σε περίπτωση που το προτεινόμενο προς χρηματοδότηση έργο (ή στο σύνολό του ή τμήμα αυτού) παράγει έσοδα ή εναλλακτικά βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων αν το έργο δεν παράγει έσοδα.
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
 • Ειδική Έκθεση (Έντυπο Δ3), ακολουθώντας τη δομή και διάρθρωση του σχετικού συνημμένου εντύπου.
 • Συμπληρωμένοι πίνακες (Δ1) «Τεκμηρίωση του υπό προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού» ανά υποέργο της προτεινόμενης Πράξης και. Τα στοιχεία των Πινάκων (Δ1) και του εντύπου (Δ3) αναμένεται να τεκμηριώνουν την ωριμότητα, την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του φακέλου της πρότασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το σύνολο των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, με όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις όπως που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

([1]) Οι οδηγίες που αφορούν στην εκπόνηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα έργα που παράγουν έσοδα καθώς και υποδείγματα και μεθοδολογία υπολογισμού τους είναι ανηρτημένα στον ιστότοπο της ΕΔΑ Αττικής: www.pepattikis.gr.

Τι χρηματοδοτείται

Προμήθεια και εγκατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ναυτικές σχολές που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Tονίζεται ότι για τον υπό χρηματοδότηση εξοπλισμό θα πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν ταυτόχρονα τα εξής:

 • να τεκμηριώνεται αντιστοιχία του  προγράμματος σπουδών σε σχέση με την αναγκαιότητα του υπό προμήθεια εξοπλισμού
 • να τεκμηριώνεται η διασφάλιση των χώρων και των συμπληρωματικών υποδομών που απαιτούνται καθώς και το απαραίτητο προσωπικό  που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του υπό χρηματοδότηση εξοπλισμού και
 • η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από δυο τουλάχιστον διακριτές προσφορές από αντίστοιχους κατασκευαστικούς οίκους και προμηθευτές αντίστοιχα με στόχο την διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται ταυτόχρονα οι τρείς παραπάνω προϋποθέσεις τότε ο υπό χρηματοδότηση εξοπλισμός δεν αξιολογείται. Επίσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται υποδομές παρά μόνο εργαστηριακός εξοπλισμός για τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών των σπουδαστών των Ναυτικών Σχολών.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 10/1/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2342

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.