Northgroup Consulting

Μονάδες Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα για τις κάτωθι κατηγορίες πράξεων: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα για τις κάτωθι κατηγορίες πράξεων:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία πράξης. Επισημαίνουμε  ότι σύμφωνα με το Α.Π 38590 / ΟΠΣ 1140 / 07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από του Φορείς Διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ» η αίτηση χρηματοδότησης παράγεται αυτόματα με την ηλεκτρονική υποβολή του τεχνικού δελτίου.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής (Λεωφ. Συγγρού 98-100 11741 Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου ή εναλλακτικά συμπληρωμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης (αρ. 22 Ν.3614/2007) με φορέα που έχει διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το πρότυπο προγραμματικής σύμβασης το οποίο έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr) στο υλικό της συγκεκριμένης πρόσκλησης καθώς και δήλωση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και η οποία επισυνάπτεται.

(v) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα (άρθρο 55 του Καν. 1083/2006 όπως ισχύει).

(vi) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vii) Δήλωση τήρηση νομιμότητας εθνικών και κοινοτικών κανόνων.

(viii) Απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου περί έγκρισης της υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

(ix) Συμπληρωμένοι πίνακες (Δ1) Απαραίτητες Τεχνικές και Υποστηρικτικές Μελέτες για το σύνολο της πράξης και (Δ2) Άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης. Τα στοιχεία των πινάκων (Δ1) και (Δ2) τεκμηριώνουν την ωριμότητα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα της πρότασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(x) Ειδική Έκθεση (Έντυπο Δ3), ακολουθώντας την δομή και διάρθρωση του σχετικού συνημμένου εντύπου.

(xi) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

  • Το σύνολο των εγκεκριμένων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών όπως περιγράφονται στον πίνακα (Δ1) με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια καθώς και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις όπως αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα (Δ2).
  • Τεύχη δημοπράτησης των προτεινόμενων έργων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .
  • Τις αποφάσεις έγκρισης και παραλαβής των παραπάνω μελετών και τευχών δημοπράτησης.
  • Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών περί αποδοχής του συστήματος «μελέτη-κατασκευή» όπου αυτό εφαρμόζεται.
  • Εγκεκριμένοι και εν ισχύ περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο του έργου ή απόφαση απαλλαγής ή τεκμηρίωση περί μη απαίτησης σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.
  • Εφόσον πρόκειται για υπηρεσία συμβούλου μελέτη ή προμήθεια, θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με τον ν.3316/05  ή το Π.Δ. 118/2007 - Π.Δ. 60/2007 .
  • Στοιχεία κυριότητας ή κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης όπου προβλέπεται να υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο.
  • Τέλος στις περιπτώσεις  πράξεων που υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3389/05 περι ΣΔΙΤ απαιτείται η υποβολή της σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής περί υπαγωγής της πράξης στην διαδικασία ΣΔΙΤ.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2343

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.