Βελτίωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, (παραγόμενο έντυπο από το ΟΠΣ).

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ (παραγόμενο έντυπο από το ΟΠΣ), υπογεγραμμένο καταλλήλως και υποβολή αυτού στο ΟΠΣ (3 αντίτυπα).

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα (άρθρο 55 του Καν. 1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του (π.χ. Καταστατικό, Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών κ.α.).

(vi) Δήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

(vii) Αιτιολόγηση και ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού σε επίπεδο υποέργου (εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός)  και συνολικά - συγκεντρωτικά. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, για την ορθή λειτουργία του έργου, απρόβλεπτα κ.α.

(viii) Έκθεση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑμεΑ.

(ix) Σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας.

(x) CD με όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι καταλλήλως υπογεγραμμένα.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2346