Northgroup Consulting

Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

Με την πρωτοβουλία JESSICA τα κράτη μέλη αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων.

Οι πόροι του JESSICA μπορούν να διοχετεύονται σε έργα σε τομείς όπως αστικές υποδομές, προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, δημιουργία χώρων γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τομείς πληροφορικής, προώθησης της οικονομίας της γνώσης, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

70% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου περιλαμβανομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους καθώς και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Οι παραπάνω πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα ή το δικαίωμα να προβούν στην κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των έργων. Σε περίπτωση έργων που θα
υλοποιηθούν με συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης / παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (εφεξής «ΣΔΙΤ») κατά την έννοια του ν. 3389/05 ή άλλη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από τον Κύριο του Έργου είτε από τον Ανάδοχο, που έχει επιλεγεί είτε από την εταιρεία ειδικού σκοπού που προβλέπεται για την υλοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα υποψήφια επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να τεκμηριώνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: τη βιωσιμότητα του ... Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

Τα υποψήφια επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να τεκμηριώνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 • τη βιωσιμότητα του έργου και την ικανότητα να δημιουργεί έσοδα ικανά να αποπληρώσουν την επένδυση από το ΤΑΑΘ και από την Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή μεταξύ άλλων το άθροισμα όλων των ταμειακών ροών που παράγει (από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες) (προ εφαρμογής κάποιου συντελεστή προεξόφλησης) να είναι θετικό
 • κοινωνικά οφέλη από την υλοποίηση του έργου για τις τοπικές κοινωνίες 
 • την επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων και του Εθνικού κανονιστικού πλαισίου
 • τη συμβολή του έργου στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος που συνεισφέρει πόρους στο ΤΑΑΘ μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου
 • ότι η υλοποίηση του έργου δεν θα καθίστατο δυνατή (με όρους αποδοτικότητας / βιωσιμότητας για τους επενδυτές / χρηματοδότες του έργου) χωρίς την χρηματοδότηση με πόρους του JESSICΑ.

Λοιπές προϋποθέσεις και όροι που πρέπει σωρευτικά να πληρούνται από το υποψήφιο έργο αστικής ανάπτυξης βάσει του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου:

 1. Να εντάσσεται σε ή να υποστηρίζεται από ΟΣΑΑΑ, όπως αυτά ορίζονται από την υπ. αριθμ. 6646/ΓΓΕΑ 20306/09-04-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της χωρικής αρμοδιότητας του ΤΑΑΘ.
 2. Να υποβάλλεται από Υποψήφιο επιλέξιμο φορέα, σύμφωνα με το Άρθρο 4 ανωτέρω 
 3. Ο Υποψήφιος επιλέξιμος φορέας ή το υποψήφιο έργο να μην περιλαμβάνει την δημιουργία και την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων , όπως venture capital, loan and guarantee funds.
 4. Η αίτηση για χρηματοδότηση να μην αφορά σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου έργου
 5. Το άθροισμα όλων των ταμειακών ροών που παράγει το έργο (project cash flows) (από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες) σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβληθεί και προτού εφαρμοστεί σε αυτές κάποιος συντελεστής
  προεξόφλησης, να είναι θετικό.
 6. Η συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 10% του συνολικού κόστους επένδυσης.
 7. Η συμμετοχή δανειακών κεφαλαίων από τρίτους να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 10% του συνολικού κόστους επένδυσης.
 8. Η εισφορά σε είδος από τρίτες πηγές να μην υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους επένδυσης 
 9. Το 100% των κονδυλίων που χορηγούνται από το ΤΑΑΘ στο έργο αστικής ανάπτυξης πρέπει να έχει εκταμιευτεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 30 Ιουνίου 2015.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το ΤΑΑΘ δαπάνες των έργων της παρούσας ορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των Διαρθρωτικών Ταμείων στο σύνολό τους και συγκεκριμένα σύμφωνα με:

 • το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
 • το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
 • τη με αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τις με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) και 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) τροποποιήσεις της.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 14/5/2012 έως 30/6/2015

Οι φάκελοι μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή στο Πρωτόκολλο του ΤΑΑΘ (Πειραιώς Real Estate, Πανεπιστημίου 18, 106 72 Αθήνα) με ευθύνη του Αιτούντος ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο, που θα περιέλθουν αυτοί στο ΤΑΑΘ. Στην περίπτωση της αποστολής, το ΤΑΑΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη παραλαβή της αίτησης ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2480

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.