Northgroup Consulting

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Λήμνου

(i)         Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

(i)         Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr

(ii)        Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (1ο χλμ Μυτιλήνης-Λουτρών-81100 Μυτιλήνη) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τεχνικού Δελτίου Πράξης απορρίπτονται. 

(iii)       Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv)       Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα καθώς και για τα έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €)που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα.

(v)        Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

(vi)       Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα Πρότασης για υποβολή της Αίτησης.

(vii)      Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα πρότασης, υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του

(viii)     «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης που προσδιορίζεται από την ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

(x)    Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), και συγκεκριμένα:

 • το σύνολο των εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, τεχνικών μελετών, όπως ορίζονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια,
 • εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.30/2007 (α.π. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) της ΓΓΔΕ, οι μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του Ν.716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να προσκομίζονται αφού έχουν συμπληρωθεί ή και επικαιροποιηθεί εφόσον εντοπισθούν προβλήματα κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την επάρκεια, πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος με συνημμένη την έκθεση παρατηρήσεων του ελέγχου.
 • εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (όπως συγκεκριμένα ορίζονται στο συνημμένο στην πρόσκληση φύλλο αξιολόγησης Λ2 στο κριτήριο Δ1-κατηγορά κριτηρίων Δ-Ωριμότητα πράξης)
 • αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη
 • απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Δ2 ανάλογα με την φύση του προτεινόμενου έργου
 • θεσμικό πλαίσιο του φορέα πρότασης που θα συνοδεύεται από προγραμματική σύμβαση του Ν.3614/2007 αρ.22, παρ.3, σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης
 • δήλωση τήρησης νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο
 • τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Πίνακα Α για τα έργα που εντάχθηκαν στο Γ ΚΠΣ αλλά δεν ολοκληρώθηκαν και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τη Δ' Προγραμματική Περίοδο.
 • συμπληρωμένο το έντυπο Δ3 - τεχνική έκθεση.
 • κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του έργου απαιτούνται όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και η σύμφωνη γνώμη όλων των συναρμόδιων φορέων.
 • σε περίπτωση που προβλέπονται υποέργα που αφορούν σε αυτεπιστασία αρχαιολογίας, δαπάνες ΟΚΩ κλπ. απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και τεκμηρίωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού του υποέργου.
 • το φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας νέας ένταξης πράξης στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ συμπληρωμένο και σφραγισμένο αρμοδίως.
 • οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό είναι αναγκαίο για την πληρέστερη διαμόρφωση της αξιολογικής κρίσης της ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά το φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας νέας ένταξης πράξης στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ το οποίο επέχει θέση υπαύθυνης δήλωσης-δέσμευσης του και θα υποβληθεί συμπληρωμένο και σφραγισμένο αρμοδίως.

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν πρέπει να αντίκεινται στην ΚΥΑ 127794/10.8.2007 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα.                                                                                           

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2476

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.