Μικρά Νησιά - Οινούσσες

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ. (ii) Τεχνικό ...

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης απορρίπτονται. 

Σημείωση: Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης παράγεται από τον Δικαιούχο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής. Συγκεκριμένα το έντυπο του ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί μαζί με τα υπόλοιπα πρωτότυπα έντυπα της αίτησης θα πρέπει να παραχθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, με ευθύνη του Δικαιούχου, μετά από συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής 

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο του ΕΛΟΤ ή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από τη Διαχειριστική Αρχή), σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης, Προγραμματική Σύμβαση του αρθρου 22 Ν.3614/2007, συνοδευόμενη από τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(vii) Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα πρότασης για υποβολή της αίτησης.

(viii)  Δήλωση τήρησης νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

(ix) Θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει η αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης, συνοδευόμενο από σχετική προγραμματική σύμβαση, σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης.

(x) «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΔΑ την εν λόγω αίτηση εντός 1 μηνός από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.

(xi)  Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), και ειδικότερα: 

Λοιπά στοιχεία που ανάλογα με το είδος της πράξης θεωρούνται κατά περίπτωση απαραίτητα από την ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου επιπλέον των παραπάνω:  

Α. Για τις προτάσεις που περιλαμβάνουν και υποέργο μελετών:

Φάκελο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 3316/05, ο οποίος περιλαμβάνει:

Β. Για τις προτάσεις έργου που ήδη υλοποιείται:

 Επίσης γενικά απαιτούνται:

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2461