Northgroup Consulting

Μικρά Νησιά - Οινούσσες

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ. (ii) Τεχνικό ...

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης απορρίπτονται. 

Σημείωση: Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης παράγεται από τον Δικαιούχο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής. Συγκεκριμένα το έντυπο του ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί μαζί με τα υπόλοιπα πρωτότυπα έντυπα της αίτησης θα πρέπει να παραχθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, με ευθύνη του Δικαιούχου, μετά από συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής 

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο του ΕΛΟΤ ή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από τη Διαχειριστική Αρχή), σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης, Προγραμματική Σύμβαση του αρθρου 22 Ν.3614/2007, συνοδευόμενη από τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(vii) Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα πρότασης για υποβολή της αίτησης.

(viii)  Δήλωση τήρησης νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

(ix) Θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει η αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης, συνοδευόμενο από σχετική προγραμματική σύμβαση, σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης.

(x) «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΔΑ την εν λόγω αίτηση εντός 1 μηνός από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.

(xi)  Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), και ειδικότερα: 

 •  συμπληρωμένος ο πίνακας Ε καθώς και οι σχετικοί συνημμένοι Πίνακες Δ2 και Δ1 ανά υποέργο
 • το σύνολο των εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, τεχνικών μελετών, όπως ορίζονται στο συνημμένο πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια
 • εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • σύμφωνα με το ν. 3621/07 και τα σχετικά ερμηνευτικά έγγραφα και εγκυκλίους της ΓΓΔΕ, οι μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να προσκομίζονται αφού έχουν συμπληρωθεί ή / και επικαιροποιηθεί, εφόσον εντοπισθούν προβλήματα κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την επάρκεια, πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος με συνημμένη την έκθεση παρατηρήσεων του ελέγχου, σε περίπτωση που οι μελέτες που αφορούν το έργο εκπονήθηκαν μέσω του προσωπικού της αρμόδιας υπηρεσίας του Δικαιούχου, προσκομίζονται οι σχετικές αποφάσεις (ανάθεσης και εγκριτικές) των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Δικαιούχου.
 •  εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (εφόσον έχουν εγκριθεί)
 • αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη, για τα έργα που υλοποιούνται με εργολαβία
 • άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ2, ανά υποέργο
 • Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων με χρήση του εντύπου Δ3.

Λοιπά στοιχεία που ανάλογα με το είδος της πράξης θεωρούνται κατά περίπτωση απαραίτητα από την ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου επιπλέον των παραπάνω:  

Α. Για τις προτάσεις που περιλαμβάνουν και υποέργο μελετών:

Φάκελο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 3316/05, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου, συνοδευόμενο από οριζοντιογραφία που θα αποτυπώνει τα προτεινόμενα έργα, στο οποίο μεταξύ άλλων θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν
 • Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου
 • Επισήμανση των ενδεχόμενων προβλημάτων ή μη επαρκώς διερευνημένων θεμάτων που μπορεί να δυσχεράνουν την υλοποίηση του έργου και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους
 • Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών και των αδειοδοτήσεων
 • Την απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και των συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου
 • Τη συγγραφή Υποχρεώσεων του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης
 • Τα σχέδια διακήρυξης ανάθεσης της μελέτης (αναλυτική, περιληπτική, δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ε.Κ., όπου απαιτείται)
 • Σε περίπτωση που η πρόταση αναφέρεται σε ολοκλήρωση ή τροποποίηση μελέτης ή κάποιο από τα προηγούμενα στάδια της μελέτης έχει ήδη εκπονηθεί
 • αντίγραφο των υφιστάμενων μελετών με τις εγκριτικές αποφάσεις τους
 • Φωτοαντίγραφα δημοσίευσης του διαγωνισμού στις Εφημερίδες (αποκόμματα όλων των εφημερίδων συμπεριλαμβανομένης και της εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον υπάρχει διεθνής διαγωνισμός)
 • Πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού, αποφάσεις εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, αποφάσεις έγκρισης πρακτικών & ανάθεσης εκπόνησης μελέτης
 • Επικυρωμένα αντίγραφα συμβάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελέτης
 • Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εξοφλημένων λογαριασμών μαζί με τα παραστατικά των αναδόχων και της τράπεζας περιλαμβανομένου και extrait της Τράπεζας
 • Πιστοποιημένους λογαριασμούς μετά τον τελευταίο εξοφλημένο.

Β. Για τις προτάσεις έργου που ήδη υλοποιείται:

 • Τα Τεύχη Δημοπράτησης στα οποία να περιλαμβάνεται η Αναλυτική Διακήρυξη και η περίληψη αυτής
 • Φωτοαντίγραφα δημοσίευσης του διαγωνισμού στις Εφημερίδες (αποκόμματα  όλων των εφημερίδων συμπεριλαμβανομένης και της εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον υπάρχει διεθνής διαγωνισμός).
 • Οικονομική προσφορά προσωρινού Αναδόχου.
 • Πρακτικά Επιτροπής επιλογής Αναδόχου.
 • Αποφάσεις αρμόδιας αρχής έγκρισης αποτελέσματος και η κοινοποίηση του αποτελέσματος στους άλλους υποψήφιους αναδόχους.
 • Οι αποφάσεις εκδίκασης τυχόν ενστάσεων.
 • Πρακτικό Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβάσεων.
 • Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υποέργων/πράξης.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα από τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εξοφλημένων λογαριασμών μαζί με τα παραστατικά των αναδόχων και της τράπεζας περιλαμβανομένου και extrait της τράπεζας.
 • Πιστοποιημένους λογαριασμούς μετά τον τελευταίο εξοφλημένο.

 Επίσης γενικά απαιτούνται:

 • Πορίσματα όλων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί από τα αρμόδια όργανα και σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν εκδοθεί, όλη τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των δύο μερών (ελεγκτή – ελεγχόμενου).

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2461

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.