Northgroup Consulting

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ...

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (Επισημάνσεις 1, 2, 3, 4)
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (Επισήμανση 5)
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (Επισήμανση 6)
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (Επισήμανση 7)
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην  ρόσκληση (20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή).

2. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών, νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1, και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

3. Στην περίπτωση που ένας /ή και οι δύο από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 εντάσσονται τουλάχιστον σε μία από τις λοιπές κατηγορίες (3, 4, 5), τότε ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι της κατηγορίας 1.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και οι δύο σύζυγοι της πρώτης κατηγορίας χωρίς να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις.

5. Ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ορίζεται ο γονέας ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων.

6. Οι ωφελούμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29 πρέπει κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος (και να διανύουν το 19ο) της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί τo 29ο έτoς της ηλικίας τους.

7. Ως μακροχρόνια άνεργος ορίζεται ο άνεργος που είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι τυχόν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατάρτισης δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της ανεργίας.

8. Όσοι έχουν επιλεγεί σε προηγούμενο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που υλοποιείται, βάσει της υποπαραγράφου ΙΔ1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και της με αριθμ. 3.24641/Οικ. 3.1574 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/27-08-2013), αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων της Πρόσκλησης.

Επιπλέον οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προυπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατα το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

2. Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος).

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν.

4. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης:

α. να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα κλπ

β. να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα κλπ.

γ. να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.

δ. να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική διακστικής συμπαράσταση

ε. να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

Ειδικά Τυπικά Προσόντα
Τα ειδικά τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα πρόσληψης, περιγράφονται στο Παράρτημα II, στα Σχετικά Αρχεία

Τίτλοι Σπουδών
Oι τίτλοι σπουδών περιγράφονται στο Παράρτημα III, στην Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία

Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία

 

 

 

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2458

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.