Northgroup Consulting

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση πόλης Χίου

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα (αναλυτικά περιλαμβάνονται και στον Πίνακα Ε – Απαιτούμενα ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα (αναλυτικά περιλαμβάνονται και στον Πίνακα Ε – Απαιτούμενα έγγραφα):

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006.

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

(vii) "Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης.

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

 • το σύνολο των εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, τεχνικών μελετών, όπως ορίζονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια

 • εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.30/2007 (α.π. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) της ΓΓΔΕ, οι μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του Ν.716/77 και των εκτελεστικών του  ιαταγμάτων) θα πρέπει να προσκομίζονται αφού έχουν συμπληρωθεί ή και επικαιροποιηθεί εφόσον εντοπισθούν προβλήματα κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την επάρκεια, πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος με συνημμένη την έκθεση παρατηρήσεων του ελέγχου.

 • εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, (αν έχουν εγκριθεί)

 • αναλυτική προμέτρηση εργασιών, που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη

 • απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Δ2 ανάλογα με την φύση του προτεινόμενου έργου

 • θεσμικό πλαίσιο του φορέα πρότασης που θα συνοδεύεται από προγραμματική σύμβαση του Ν.3614/2007 αρ.22, παρ.3, σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης

 • δήλωση τήρησης νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

 • τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Πίνακα Α για τα έργα που εντάχθηκαν στο Γ ΚΠΣ αλλά δεν ολοκληρώθηκαν και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τη Δ' Προγραμματική Περίοδο

 • συμπληρωμένο το έντυπο Δ3 - τεχνική έκθεση

 • κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του έργου απαιτούνται όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και η σύμφωνη γνώμη όλων των συναρμόδιων φορέων

 • σε περίπτωση που προβλέπονται υποέργα που αφορούν σε αυτεπιστασία αρχαιολογίας, δαπάνες ΟΚΩ κλπ.απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και τεκμηρίωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού του υποέργου

 • οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό είναι αναγκαίο για την πληρέστερη διαμόρφωση της αξιολογικής κρίσης της ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2448

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.