Northgroup Consulting

Λιμενικές υποδομές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Λιμενικές υποδομές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Παρεμβάσεις δημιουργίας/βελτίωσης των χερσαίων ή/και των θαλάσσιων υποδομών σε επιβατικά κυρίως λιμάνια των νησιών της Περιφέρειας για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητάς τους και την αύξηση της δυναμικότητάς τους καθώς και για την ασφάλεια διακίνησης επιβατικού κοινού και εμπορευμάτων και την προστασία του θαλασσίου και λιμενικού περιβάλλοντος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Περιφέρειες

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Δ/νση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων

 • Εγνατία Α.Ε.

 • Λιμενικά Ταμεία Βορ. Αιγαίου

 • Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

 

Όροι και προϋποθέσεις

 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Πράξης Βεβαίωση ...

 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Χρηματοδότησης
 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 3. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχου
 4. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα.
 5. Βεβαίωση του Δικαιούχου ή του Φορέα Χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
 6. Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Φορέα Πρότασης για υποβολή της Αίτησης.
 7. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του Φορέα Λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων  του
 8.  Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:
 • Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης Τεχνικών Μελετών όπως ορίζονται στον συνημμένο Πίνακα Δ1 με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια.

 • Οι εγκριτικές αποφάσεις των αντιστοίχων μελετών.

 •  Σε περίπτωση που οι Μελέτες των έργων έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.716/77 και εκτελεστικά αυτού διατάγματα) θα πρέπει να προσκομίζονται, αφού συμπληρωθούν ή/και επικαιροποιηθούν, μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργηθεί προς τούτο για την επάρκεια, πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους.  Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του Τελικού Δικαιούχου ότι έχει διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος, με συνημμένη την Έκθεση Παρατηρήσεων του Ελέγχου.

 • Τεύχη Δημοπράτησης μετά των σχετικών εγκρίσεων.

 • Αναλυτική προμέτρηση εργασιών που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη.

 • Όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, αναλυτικά αποτυπωμένες στο συνημμένο Πίνακα Δ2.

 • Θεσμικό πλαίσιο του Κυρίου του έργου που θα συνοδεύεται από Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν.3614/07, σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης.

 • Συμπληρωμένος ο Πίνακας Α΄ για έργα που εντάχθηκαν στο Γ΄ ΚΠΣ αλλά δεν ολοκληρώθηκαν και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους στη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.

 • Συμπληρωμένοι οι συνημμένοι Πίνακες Ε, Δ1, Δ2, Δ3.

 • Δελτίο Αποτύπωσης Απόκτησης Γης (ΔΑΠΑΓ) σε περιπτώσεις που η προτεινόμενη πράξη προβλέπει δαπάνες για την απόκτηση γης, όπως αυτό θα παραχθεί από την ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ.

 •  Φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας για την ένταξη της πράξης στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Τι χρηματοδοτείται

Παρεμβάσεις δημιουργίας/βελτίωσης των χερσαίων ή/και των θαλάσσιων υποδομών σε επιβατικά κυρίως λιμάνια των νησιών της Περιφέρειας για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητάς τους και την αύξηση της δυναμικότητάς τους καθώς και για την ασφάλεια διακίνησης επιβατικού κοινού και εμπορευμάτων και την προστασία του θαλασσίου και λιμενικού περιβάλλοντος.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2013 έως 27/11/2013

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" στη διεύθυνση: 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών, Μυτιλήνη 811 00, τις ώρες 9:00 -15:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2449

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.