Northgroup Consulting

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 Θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων ...

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 Θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

Το πρόγραμμα αφορά στην προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Η πρώτη πρόσκληση αφορα στη δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας (Επιβλέποντες Φορείς). Οι θέσεις ανα Περιφέρεια και ανα φορέα δημοσιεύονται στην πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία 

Επιλογή ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι  θα επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,

4)  Ηλικία και

5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμετοχής έχουν μόνο άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ...

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμετοχής έχουν μόνο άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Επιπλέον οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προυπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατα το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν.

3. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης:

α. να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα κλπ

β. να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα κλπ.

γ. να μην έχουν στρηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.

δ. να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική διακστικής συμπαράσταση

ε. να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

4. Για την ειδικότητα Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους πού έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημαοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκαπίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία

 

 

 

Τι χρηματοδοτείται

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-εργαζομένου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που προσλαμβάνεται από τον Επιβλέποντα Φορέα στα πλαίσια του Προγράμματος, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους ανώ των 25 ετών β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Επίσης επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μικτή ασφάλιστη ΕΤΕΑ) και το οποίο για τους ανέργους ανώ των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 € και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225, 00€.

Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 26/9/2013 έως 11/10/2013 (Ώρα 12.00)

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική "Αίτηση Συμμετοχής στη Διαδικασία Κατάρτισης του Πϊνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς"η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελιδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στοα διαδικτύο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασίας κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποιείται μέσω αυτού.

 

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2443

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.