Northgroup Consulting

Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής ...

Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διϊδρυματικές Εφαρμογές

Σκοπός της παρούσας πράξης είναι η ένταξη των μελών του Διδακτικού και του Διοικητικού Προσωπικού των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας στους καταλόγους, ώστε να μπορούν και αυτοί να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΔΕΤ. Αντικείμενο – περιεχόμενο της πράξης είναι η ολοκλήρωση των Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για την πιστοποίηση και την πρόσβαση σε δικτυακές εφαρμογές των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας. Ουσιαστικά πρόκειται για την επέκταση και την ανάπτυξη - αναβάθμιση των Υπηρεσιών Καταλόγου και Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης σε όλους τους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς που είναι διασυνδεδεμένοι στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ). Μέσω της υποδομής αυτής, οι χρήστες θα μπορούν να λάβουν υπηρεσίες με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εκχωρείται από

Περιοχή εφαρμογής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ Α.Ε)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr (ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. (iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για τη μεταβατική περίοδο από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013. (iv) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. (v) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. (vi) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Πράξης. (vii) Παράρτημα με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης, τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων: Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, Β. Σκοπιμότητα της πράξης, Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και Δ. Ωριμότητα της πράξης, (viii) Τεκμηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων ένταξης πράξεων όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση. (ix) Έντυπο ανάλυσης κόστους πράξης (συνημμένο αρχείο), στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός της πράξης ανά δράση και Υποέργο.

Τι χρηματοδοτείται

Δράσεις, οι οποίες ενδεικτικά θα υλοποιηθούν, είναι οι εξής: 1. Καταγραφή όλων των διαθέσιμων δημόσιων στοιχείων που αφορούν τα μέλη Δ.Ε.Π και το προσωπικό των Ιδρυμάτων και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων των προς ένταξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων. 2. Μελέτη και σχεδιασμός ενός ενιαίου σχήματος καταλόγου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων. 3. Δημιουργία – ανάπτυξη του καταλόγου: - Επέκταση της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του Ε.Δ.Ε.Τ (http://aai.grnet.gr) - Αναβάθμιση και διεύρυνση της βάσης των πιστοποιημένων μελών των φορέων- Υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης των διαπιστευτηρίων των χρηστών. - Εγκατάσταση των εικονικών καταλόγων και των παρόχων ταυτότητας σε εικονικές μηχανές στην υποδομή του Ε.Δ.Ε.Τ. - Διασύνδεση των επιμέρους Παρόχων Ταυτότητας (Identity Providers – IdPs) και ένταξή τους στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του Ε.Δ.Ε.Τ. 4. Δράσεις Εκπαίδευσης των Τεχνικών των Ιδρυμάτων και Υποστήριξης των χρηστών. 5. Δράσεις Αξιολόγησης της Πράξης. 6. Δράσεις Δημοσιότητας της Πράξης.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 22/9/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2442

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.