Northgroup Consulting

Ειδικές δράσεις για τη στήριξη και αναζωογόνηση των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

(vii) "Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης.

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

 • Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα πρότασης για υποβολή της αίτησης.

 • Δήλωση τήρησης νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

 • Θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει η αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης, συνοδευόμενο από σχετική προγραμματική σύμβαση, σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης.

Λοιπά στοιχεία γενικού χαρακτήρα:

 • συμπληρωμένος ο πίνακας Ε καθώς και οι σχετικοί συνημμένοι Πίνακες Δ1 και Δ2 ανά υποέργο

 • το σύνολο των εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, τεχνικών μελετών, όπως ορίζονται στο συνημμένο πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια

 • αντίγραφα της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης και της υπογεγραμμένης σύμβασης. Στοιχεία πληρωμών (αντίγραφα παραστατικών – λογαριασμοί).

 • εγκριτικές αποφάσεις μελετών

 • σύμφωνα με το ν. 3621/07 και τα σχετικά ερμηνευτικά έγγραφα και εγκυκλίους της ΓΓΔΕ, οι μελέτες των έργων που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να προσκομίζονται αφού έχουν συμπληρωθεί ή / και επικαιροποιηθεί

 • εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (εφόσον έχουν εγκριθεί)

 • άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ2, ανά υποέργο

 • τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων με χρήση του εντύπου Δ3

 • χρονοδιάγραμμα διοικητικών και άλλων ενεργειών (αδειοδοτήσεις κτλ), που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου εντός της παρούσης προγραμματικής περιόδου.

A. Για τις προτάσεις που περιλαμβάνουν και υποέργο μελετών:

Φάκελο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 3316/05, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου

 • τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

 • επισήμανση των ενδεχόμενων προβλημάτων που μπορεί να δυσχεράνουν την υλοποίηση του έργου και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους

 • το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών και των αδειοδοτήσεων

 • την απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και των συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου

 • τη συγγραφή Υποχρεώσεων του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης

 • τα σχέδια διακήρυξης ανάθεσης της μελέτης (αναλυτική, περιληπτική, δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ε.Κ., όπου απαιτείται).

Σε περίπτωση που η πρόταση αναφέρεται σε ολοκλήρωση ή τροποποίηση μελέτης:

 • Αντίγραφο των υφιστάμενων μελετών με τις εγκριτικές αποφάσεις τους.

 • Φωτοαντίγραφα δημοσίευσης του διαγωνισμού στις Εφημερίδες

 • Πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού, αποφάσεις εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, αποφάσεις έγκρισης πρακτικών & ανάθεσης εκπόνησης μελέτης

 • Επικυρωμένα αντίγραφα συμβάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελέτης

 • Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εξοφλημένων λογαριασμών μετά των παραστατικών.

Β. Για τις προτάσεις έργου που ήδη υλοποιείται:

 • τα Τεύχη Δημοπράτησης με την Αναλυτική Διακήρυξη και περίληψη αυτής

 • Φωτοαντίγραφα δημοσίευσης του διαγωνισμού στις Εφημερίδες

 • Οικονομική προσφορά προσωρινού Αναδόχου.

 • Πρακτικά Επιτροπής επιλογής Αναδόχου.

 • Οι αποφάσεις εκδίκασης τυχόν ενστάσεων.

 • Πρακτικό Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 • Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβάσεων.

 • Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υποέργων/πράξης.

 • Επικυρωμένα αντίγραφα από τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών.

 • Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εξοφλημένων λογαριασμών μετά των παραστατικών, περιλαμβανομένου και extrait της τράπεζας.

Επίσης γενικά απαιτούνται:

• Πορίσματα όλων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, αν έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι.

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν πρέπει να αντίκεινται στην ΚΥΑ 127794/10.8.2007 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα σε αυτήν

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2404

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.