Error
  • Error loading module Disk full (/mnt/mysqltempram/#sql_7f7c_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT m.published, m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM azy5f_modules AS m LEFT JOIN azy5f_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN azy5f_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2018-06-19 02:24:49') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2018-06-19 02:24:49') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 632 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

16023-2018: Πολωνία-Wrocław: Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

1. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp (tzw. „procedura odwrócona”).

2. Wraz z ofertą (formularzem ofertowym sporządzonym wg wzoru zawartego w części IV SIWZ) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do części IV SIWZ. 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, których dotyczą przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.

4. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do części I SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21uPzp,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

e) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

h) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu (zakresu usługi), wielkości powierzchni wewnętrznej, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały/są wykonane/wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, w pokoju 435.