Northgroup Consulting

13671-2018: Πολωνία-Sosnowiec: Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές

12/01/2018    S8    - - Υπηρεσίες - Προκαταρκτική γνωστοποίηση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού - Άνευ αντικειμένου 

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
ΠΟΛΩΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Michał Zastrzeżyński
Τηλέφωνο: +48 322960580
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +48 322960581
Κωδικός NUTS: PL22B

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)Επικοινωνία

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

64112000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/10/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Usługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

64112000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 000 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/10/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Wysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

64121100

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie wysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie wysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a - fizjoterapia

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

85312120

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a – fizjoterapia.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 006 991.87 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

85142100

85312500

85312510

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a – fizjoterapia.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90511200

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 600 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

90512000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90513100

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 67 130 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Usługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu w wyniku prowadzonej działalności administracyjno-biurowej

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90500000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będą usługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu w wyniku prowadzonej działalności administracyjno-biurowej.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 700.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będą usługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu w wyniku prowadzonej działalności administracyjno-biurowej.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90600000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 479 910.81 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Konserwacja oświetlenia ulicznego i usuwanie dewastacji (36 m-c)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

50232100

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja oświetlenia ulicznego i usuwanie dewastacji (36 m-c).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

45316110

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja oświetlenia ulicznego i usuwanie dewastacji (36 m-c).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/07/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Kompleksowe świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia: Parku Schoena, ul Chemiczna (24 m-c)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

50232100

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia: Parku Schoena, ul Chemiczna (24 m-c).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 95 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

09310000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia: Parku Schoena, ul Chemiczna (24 m-c).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/07/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Konsewacja oświetlenia i pomp odwadających w przejściach podziemnych (36 m-c)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

50511000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie konsewacja oświetlenia i pomp odwadających w przejściach podziemnych (36 m-c).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

45213316

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie konsewacja oświetlenia i pomp odwadających w przejściach podziemnych (36 m-c).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

66510000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec – Miasta posiadającego prawa powiatu reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Sosnowiec wykonującej zadania użyteczności publicznej poprzez budżetowe jednostki organizacyjne.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 296 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

66516000

66516400

66515000

66515100

66515400

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec – Miasta posiadającego prawa powiatu reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Sosnowiec wykonującej zadania użyteczności publicznej poprzez budżetowe jednostki organizacyjne.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/10/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Likwidacja wyrobisk mających połaczenie z powierzchnia terenu oraz pustek poeksploatacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Witosa w Sosnowcu

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71351100

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zadania będzie likwidacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnia terenu oraz pustek poeksploatacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Witosa w Sosnowcu.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zadania będzie likwidacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnia terenu oraz pustek poeksploatacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Witosa w Sosnowcu.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/10/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 63 szt. drzew - pomników przyrody na terenie Miasta Sosnowca

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90721100

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 63 szt. drzew – pomników przyrody na terenie Miasta Sosnowca.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 63 szt. drzew – pomników przyrody na terenie Miasta Sosnowca.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/04/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

77211600

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 130 081.30 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

77310000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/04/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Przeniesienie, usunięcie rośli chronionych wraz z nadzorem przyrodniczym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu"

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90721000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie przeniesienie, usunięcie rośli chronionych wraz z nadzorem przyrodniczym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu".

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie przeniesienie, usunięcie rośli chronionych wraz z nadzorem przyrodniczym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

77211400

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 300 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/04/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

77211600

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 800 000.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

77310000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/04/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71320000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 300.81 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu etap II: rozbudowa DK94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell"

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71320000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu etap II: rozbudowa DK94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell".

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 569 105.69 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu etap II: rozbudowa DK94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/04/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ekranów dźwiekochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza"

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71320000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ekranów dźwiekochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza".

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 406 504.07 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ekranów dźwiekochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/04/2018

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odwodnienie SP nr 11 "Modrzejów" przy ul. Orląt Lwowskich"

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71240000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odwodnienie SP nr 11 "Modrzejów" przy ul. Orląt Lwowskich".

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 200.00 PLN

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71248000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: PL22B

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odwodnienie SP nr 11 "Modrzejów" przy ul. Orląt Lwowskich".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:

01/03/2018

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

10/01/2018

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.