Northgroup Consulting

474698-2017: Κάτω Χώρες-Rijswijk: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

28/11/2017    S228    - - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Κάτω Χώρες-Rijswijk: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

2017/S 228-474698

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Dr. H. Colijnlaan 306
Rijswijk
2283 ZA
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: E.S. Veltman
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Κωδικός NUTS: NL

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.coa.nl

I.2)Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=7757EEB2-D9E4-208D-5FF52227102453E5

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Aanbesteding Levering en distributie van maaltijden t.b.v. het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Αριθμός αναφοράς: 20171127

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

15000000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Αγαθά

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Europese aanbesteding Levering en distributie van maaltijden.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 000 000.00 EUR

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: NL

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Opdrachtgever heeft op alle Dagen behoefte aan de Levering en distributie van maaltijden ten behoeve van de bewoners op de Locaties, waarbij het om 3 maaltijden per dag gaat (2 broodmaaltijden en 1 warme maaltijd vanuit het principe van ontkoppeld koken).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 24

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Per optie tweemaal verlengen met een periode van maximaal twaalf (12) maanden.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Inschrijver dient ten tijde van de Inschrijving ingeschreven te staan in het in het land van herkomst geldende beroeps- of handelsregister.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο

Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα

IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 22/01/2018

Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ολλανδικά

IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 22/01/2018

Τοπική ώρα: 12:15

Τόπος:

Den Haag.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Doordat de Inschrijvingen digitaal worden geopend, heeft het voor Inschrijvers geen meerwaarde om bij de opening aanwezig te zijn.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Er zal op twee Locaties (Budel en Ter Apel)een schouw worden gehouden. Indien een Ondernemer hieraan wil deelnemen, dient Ondernemer zich hiervoor uiterlijk op 4 december om 15:00 uur aan te melden via de berichtenmodule van C–Source en kenbaar te maken welke personen (maximaal 2) namens hun organisatie zullen deelnemen aan de schouw. Deelnemers dienen zich te kunnen legitimeren (paspoort/rijbewijs/ID-kaart). De schouw in Ter Apel zal op woensdag 5.12.2017 van 10:00 tot 11.30 uur plaatsvinden (adres: Ter Apelervenen 5, 9561 MC Ter Apel). De schouw in Budel zal op donderdag 6.12.2017 van 10:00 tot 11:30 uur plaatsvinden (adres: Randweg-Oost 32, 6021 PA Budel).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

De Aanbestedende dienst neemt een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing aan de betrokken Inschrijvers.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

24/11/2017

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.