443470-2015: Γαλλία-Αιάκειο: Διάφορα κρέατα

17/12/2015    S244    - - Προμήθειες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Ville d'Ajaccio
Mairie d'Ajaccio, 2 avenue Sérafini, BP 412
Υπόψη: M. Marcangeli Laurent
20304 Ajaccio Cedex
ΓΑΛΛΊΑ
Τηλέφωνο: +33 495515284
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +33 495515240

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15119000

Περιγραφή

Διάφορα κρέατα.

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/022 Τμήμα αριθ: 1
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Vibel
Zone industrielle de Baléone
20167 Mezzavia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/023 Τμήμα αριθ: 2
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Vibel
Zone industrielle de Baléone
20167 Mezzavia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/008 Τμήμα αριθ: 3
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Vibel
Zone industrielle de Baléone
20167 Mezzavia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/050 Τμήμα αριθ: 4
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Sodifal
Zone industrielle de Bastia
20600 Bastia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/009 Τμήμα αριθ: 7
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Vibel
Zone industrielle de Baléone
20167 Mezzavia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/010 Τμήμα αριθ: 8
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Sodifal
Zone industrielle de Bastia, RN 193
20600 Bastia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/011 Τμήμα αριθ: 11
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Sodifal
Zone industrielle de Bastia, RN 193
20600 Bastia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/012 Τμήμα αριθ: 15
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

U Pasquale Paoli
4 rue Achille Peretti
20090 Ajaccio
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/013 Τμήμα αριθ: 16
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Vibel
Zone industrielle de Baléone
20167 Mezzavia
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 15/014 Τμήμα αριθ: 17
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

U Pasquale Paoli
4 rue Achille Peretti
20090 Ajaccio
ΓΑΛΛΊΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης