436484-2015: Κάτω Χώρες-Αϊντχόβεν: Δένδρα

12/12/2015    S241    - - Έργα - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht, 261529808, Postbus 90150, Υπόψη: Mw. M. Matheeuwsen, Eindhoven 5600 RB, ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ. Τηλέφωνο: +31 402386733. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 17.11.2015, 2015/S 222-403905)

Θέμα:
CPV:03452000, 45112400, 45233222, 77310000

Δένδρα

Εργασίες εκσκαφών

Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

Αντί: 

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:

Eis: zekerheidstelling.

Beschrijving: er wordt een zekerheidstelling verlangd in de vorm van een bankgarantie met een waarde van 25 000 EUR.

De volledige voorwaarden van de zekerheidstelling zijn opgenomen in het bestek.

Toelichting op bewijsstuk: zie bestek.

III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden:

Eis: social return en prestatieladder socialer ondernemen (PSO).

Beschrijving: de opdrachtgever eist dat minimaal 2 % van de fictieve som, wordt besteed aan partiële uitvoering van de opdracht door mensen „met een achterstand tot de arbeidsmarkt”. Dit wordt aangeduid met het begrip „social return”.

Een gedeelte van het geëiste percentage social return kan ingevuld worden door middel van een geldig PSO-certificaat, met een maximum van 1 % van de fictieve som van het bestek.

De volledige voorwaarden m.b.t. social return en PSO en de in te dienen bewijsstukken zijn opgenomen in het bestek.

Toelichting op bewijsstuk: zie bestek.

III.2.3) Vakbekwaamheid:

Eis: vakbekwaamheid.

Toelichting op bewijsstuk: voor de competentie dient de bijlage „standaard formulier referentieproject per competentie” volledig ingevuld te worden, waaruit blijkt op welke wijze aan de geëiste competentie wordt voldaan. Het formulier moet door de inschrijver bij de inschrijving worden gevoegd. De inschrijver dient voor de competentie maximaal 1 referentieproject over te leggen.

Voor de certificaten geldt dat in eerste instantie kan worden volstaan met het invullen van de eigen verklaring. Op verzoek van de aanbestedende dienst moet de inschrijver de bewijsstukken overleggen.

Eventuele minimumeisen:

Beschrijving: de inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen door bij de inschrijving 1 referentieproject te beschrijven dat, volgens de regels der kunst is uitgevoerd en in de afgelopen 5 jaren is opgeleverd waarmee wordt aangetoond dat aan de onderstaande geëiste competentie wordt voldaan.

Voor het toetsen van de bekwaamheid is de onderstaande competentie vastgesteld:

— competentie: het leveren en planten, in 1 kalenderjaar, van 700 stuks bomen met een minimale maat van 20-25, inclusief drie jaar nazorg en hergroeigarantie.

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2008 of een gelijkwaardig geaccrediteerd kwaliteitssysteemcertificaat.

De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig VCA* certificaat of een gelijkwaardig certificaat.

Διάβαζε: 

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:

Eis: zekerheidsstelling.

Beschrijving: Er wordt geen zekerheidstelling verlangd.

III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden:

Eis: social return en prestatieladder socialer ondernemen (PSO).

Beschrijving: de opdrachtgever eist dat minimaal 2 % van de fictieve som, wordt besteed aan partiële uitvoering van de opdracht door mensen 'met een achterstand tot de arbeidsmarkt'. Dit wordt aangeduid met het begrip „social return”.

Een gedeelte van het geëiste percentage social return kan ingevuld worden door middel van een geldig PSO-certificaat, met een maximum van 2 % van de fictieve som van het bestek.

De volledige voorwaarden m.b.t. social return en PSO en de in te dienen bewijsstukken zijn opgenomen in het bestek.

Toelichting op bewijsstuk: zie bestek.

III.2.3) Vakbekwaamheid:

Eis: Vakbekwaamheid.

Toelichting op Bewijsstuk: Voor de competentie dient de bijlage 'standaard formulier referentieproject per competentie' volledig ingevuld te worden, waaruit blijkt op welke wijze aan de geëiste competentie wordt voldaan. Het formulier moet door de inschrijver bij de inschrijving worden gevoegd. De inschrijver dient voor de competentie maximaal één referentieproject over te leggen.

Voor de certificaten geldt dat in eerste instantie kan worden volstaan met het invullen van de eigen verklaring. Op verzoek van de aanbestedende dienst moet de inschrijver de bewijsstukken overleggen.

Eventuele minimumeisen:

Beschrijving: De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen door bij de inschrijving één (1) referentieproject te beschrijven dat, volgens de regels der kunst is uitgevoerd en in de afgelopen vijf (5) jaren is opgeleverd waarmee wordt aangetoond dat aan de onderstaande geëiste competentie wordt voldaan.

Voor het toetsen van de bekwaamheid is de onderstaande competentie vastgesteld:

— competentie: Het leveren en planten, in één kalenderjaar, van 700 stuks bomen waarbij 50 % van de bomen maat 18-20 bedraagt en minimaal 50 % de maat 20-25 bedraagt, inclusief drie jaar nazorg en hergroeigarantie.

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2008 of een gelijkwaardig geaccrediteerd kwaliteitssysteemcertificaat.

De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig VCA* certificaat of een gelijkwaardig certificaat.