436942-2015: Ρουμανία-Bucuresti: Αναψυκτικά

Directia Generala Logistica
Str. Eforie nr. 3-5, sector 5
Υπόψη: Macarie Cristina
050035 Bucuresti
ΡΟΥΜΑΝΊΑ
Τηλέφωνο: +40 213156468
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +40 213132761

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.mai.gov.ro

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.e-licitatie.ro

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής