438297-2015: Πολωνία-Katowice: Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα

12/12/2015    S241    - - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, Kompani Węglowa S.A., Centrum Logistyki Materiałowej, 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 36, Zespół Przetargów i Umów, Υπόψη: Lucyna Fuchs, Katowice 40-039, ΠΟΛΩΝΊΑ. Τηλέφωνο: +48 327572911. Φαξ: +48 327572304. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3.10.2015, 2015/S 192-348708)

Θέμα:
CPV:03411000

Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα

Ελλιπής διαδικασία
Η σύμβαση δεν ανατέθηκε
Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης

Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες

Postępowanie unieważniono w całości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp według treści którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.