Northgroup Consulting

438365-2015: Ουγγαρία-Hévíz: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

12/12/2015    S241    - - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, AK15429, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1., Υπόψη: Kertész Márta, Hévíz 8380, ΟΥΓΓΑΡΊΑ. Τηλέφωνο: +36 83501701. Φαξ: +36 83540144. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 31.10.2015, 2015/S 212-384787)

Θέμα:
CPV:15000000

Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

Αντί: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Élelmezési alapanyagok beszerzés 13 részben a B. mellékletben részletezettek szerint.

A tényleges megrendelés -20 %-kal eltérhet az ajánlati részekben megadott mennyiségtől [Kbt. 46.§ (2) bekezdés].

Az ajánlati dokumentációban szereplő meghatározások csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típusnevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad ajánlatkérő. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet IV. fejezete szerint kell igazolni az ajánlatban.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A Szállító késedelmesen teljesít ha Megrendelő által meghatározott (dátumban és órában megadott) időponthoz képest legalább 1 órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 2 % kötbért köteles fizetni óránként. Ajánlatkérőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból visszatartani (amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak).

A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 20 %-a.

A Szállító hibás teljesítése esetén a hibásan teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 10 % kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítésnek minősül ha Szállító nem első osztályú minőségű terméket vagy nem a teljes mennyiséget szállítja le. Ajánlatkérő elsődlegesen cserére tart igényt. Abban az esetben ha a tárgyhónapban teljesített mennyiség 10 %-a minőségi vagy mennyiségi kifogással érintett, úgy ajánlatkérő a cserén túlmenően jogosult hibás teljesítési (minőségi) kötbér felszámítására. A kötbér alapja a hibás minőségben szállított termék nettó szerződéses ára.

A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 20 %-a.

A szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Megrendelő a fennálló nettó szerződéses érték 20 %-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a Szállítótól követelni.

A szerződés meghiúsul, különösen ha a késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximális mértéket, illetve a késedelmes, hibás teljesítés miatti elállás vagy rendkívüli felmondás esetén.

Szállító kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Szállítótól.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a részteljesítések elismerését követően havonta kiállított számla alapján Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással fizeti meg a számla/számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Átutalásra csak akkor kerülhet sor a 2003 évi XCIII. Törvény 36/A §-a szerint ha a számlázó a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel, vagy nemleges adóigazolást csatol.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása érdekében bevont gazdasági szereplő, akire nézve fennállnak a Kbt. 56. § (1) bekezdése és az 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akire nézve fennállnak a Kbt. 56. § (2) bekezdésében előírt kizáró okok.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 11. § szerint kell igazolnia, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybevett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti útmutatókra:

— Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám).

— Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám).

A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állásának igazolási módját az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybevett más szervezet tekintetében a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a tartalmazza.

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a Közbeszerzési eljárással kapcsolatban kell megtenni és a felhívás feladásának időpontjánál nem lehet régebbi.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő a cégkivonatban bejegyzett összes pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónapra) vonatkozó nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti számláját és ajánlattevőnek az adott időszakban volt-e 30 napot meghaladó sorbanállása (a sorbanállás kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján].

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 55. § (4)-(5) és a (6) bekezdés c) pontjában foglaltak (közös ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet/személy).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1 Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése a megajánlott rész (árucsoport) szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ehhez tartozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat becsatolásával a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) -(2) bekezdése szerint a következő tartalommal:

A szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a teljesítés ideje (év/hó) és helye, a szállítás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott rész/árucsoport szerinti termékek szállítása), az ellenszolgáltatás nettó összege, a kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

(…)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M1 nem rendelkezik jelen felhívás feladásának dátumától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) ajánlati részenként (árucsoportonként) legalább 1-1 db, összesen

— az 1. résznél: nettó 20 000 000 HUF

— a 2. résznél: nettó 3,8 millió HUF

— a 3. résznél: nettó 31 millió HUF

— a 4. résznél: nettó 23 millió HUF

— az 5. résznél: nettó 10 millió HUF

— a 6. résznél: nettó 8,2 millió HUF

— a 7. résznél: nettó 4 millió HUF

— a 8. résznél: nettó 8 millió HUF

— a 9. résznél: nettó 3,8 millió HUF

— a 10. résznél: nettó 14 millió HUF

— a 11. résznél: nettó 12,4 millió HUF

— a 12. résznél: nettó 3,7 millió HUF

— a 13. résznél: nettó 4,4 millió HUF

értékű, az ajánlattal érintett rész szerinti árucsoportra vonatkozó szállítási referenciával;

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

14.12.2015 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

14.12.2015 (11:00)

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

14.12.2015 (11:00)

VI.3) További információk:

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése (ajánlati részenként), az 58. § (3) bekezdése és a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

11. Közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolni kell konzorciumi megállapodásukat, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladatmegosztás bemutatását, és a szerződéses árból való részesedés mértékét, kijelöli azon ajánlattevőt, amelyik a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve az ajánlattevők nevében közös nyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell az ajánlattevők nyilatkozatát, mely szerint a szerződés elnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak annak teljesítéséért.

12. Az ajánlatban bármely, a felhívásban rögzítettől eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat forintra történő átszámítása az ajánlatok bontásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyamon történik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlatok bontásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

13. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban.

Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §).

14. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.2.2. és a III.2.3. pontoknál.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

A Kbt. 67. § (5) bekezdése szerint ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

16. Ajánlatkérő az értékelést ajánlati részenként végzi, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján.

17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegzés megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint.

18. Az ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát, melynek értelmében a szállításra kerülő termékek mindenben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak.

19. Érvénytelen az ajánlat, ha az adott megajánlott részen belül nem tartalmazza valamennyi terméket, és azt teljes mennyiségben.

20. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az élelmiszerek szállítására használt gépjárművek megfelelnek és ajánlata kedvező elbírálása esetén is meg fognak felelni a 852/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezet 1-7. pontjaiban előírtaknak.

21. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI törvényben foglaltakkal kapcsolatban.

22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell szerződéstervezet elfogadásáról.

23. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a titoktartásról és az üzleti titokról.

24. Ajánlattevőnek ajánlatához pénzügyi ajánlatot kell csatolnia a dokumentációban kiadott minta felhasználásával.

25. Ajánlattevőnek abban az esetben ha egyenértékű terméket ajánl meg, annak termékleírását az ajánlathoz csatolnia kell.

26. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén – ha az összegezésben meghatározza – a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést [Kbt. 124. § (4) bekezdése], a szerződéskötés tervezett időpontja az összegzés kiküldését követő 11. naptári nap, ha az nem munkanap 16.2.2016 10:00, úgy az azt követő első munkanap 10.00 óra, helye: az I.1. alatti cím, G épület, főigazgatói titkárság.

27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő a szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116 § (2) bekezdése szerinti arra vonatkozó bontó feltétellel vagy arra az esetre rögzített felmondási joggal vállalhat, hogy a beszerzés tárgyára vonatkozóan a közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, akkor a közös közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania ajánlatkérőnek, ezért jelen eljárás alapján létrejött szerződés a közös közbeszerzési rendszerben megkötött keretmegállapodás vagy a szerződés alapján beszerzett szolgáltatás kezdő időpontjától felmondásra kerül.

28.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai érvényesek.

Διάβαζε: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Élelmezési alapanyagok beszerzése 13 részben a következők szerint:

1. rész: Hévíz – tej, tejtermék, sajt;

2. rész: Hévíz – pékáru;

3. rész: Hévíz – hús, húskészítmény;

4. rész: Hévíz – füszértáru, tojás;

5. rész: Hévíz – zöldség, gyümölcs;

7. rész: Hévíz – italok;

8. rész: Keszthely – tej, tejtermék, sajt;

9. rész: Keszthely – pékáru;

10. rész: Keszthely – hús, húskészítmény;

11. rész: Keszthely – füszértáru, tojás;

12. rész: Keszthely – zöldség, gyümölcs;

13. rész: Keszthely – gyorsfagyasztott és mélyfagyasztott termékek

a B. mellékletben részletezettek szerint.

A tényleges megrendelés -20 %-kal eltérhet az ajánlati részekben megadott mennyiségtől (Kbt. 46.§ (2) bekezdés).

Az ajánlati dokumentációban szereplő meghatározások csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típusnevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad ajánlatkérő. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet IV. fejezete szerint kell igazolni az ajánlatban.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész tekintetében irányadóak.

A nyertes ajánlattevő késedelmesen teljesít ha ajánlatkérő által meghatározott (dátumban és órában megadott) időponthoz képest legalább 1 órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 2 % kötbért köteles fizetni óránként. Nyertes ajánlattevő az esetben esik késedelembe, ha a szállítási feltételekben megadott időponthoz képest esik késedelembe, legalább 1 órával.

Ajánlatkérőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból visszatartani (amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak).

A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 20 %-a.

A nyertes ajánlattevő hibás teljesítése esetén a hibásan teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 10 % kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítésnek minősül, ha nyertes ajánlattevő a minőségi követelményeknek megfelelő terméket vagy nem a teljes mennyiséget szállítja le. Ajánlatkérő elsődlegesen cserére tart igényt. Abban az esetben, ha a tárgyhónapban teljesített mennyiség 10 %-a minőségi vagy mennyiségi kifogással érintett, úgy ajánlatkérő a cserén túlmenően jogosult hibás teljesítési (minőségi) kötbér felszámítására. A kötbér alapja a hibás minőségben szállított termék nettó értéke.

A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 20 %-a.

A szerződés nyertes ajánlattevő felróható okból történő meghiúsulása esetén ajánlatkérő a fennálló nettó szerződéses érték 20 %-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a nyertes ajánlattevőtől követelni.

A szerződés meghiúsul, különösen ha a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximális mértéket, illetve a késedelmes, hibás teljesítés miatti elállás vagy rendkívüli felmondás esetén.

Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje nyertes ajánlattevőtől. A mellékkötelezettségek részletesen leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A finanszírozási fizetési feltételek valamennyi rész tekintetében irányadóak.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a részteljesítések elismerését követően havonta kiállított számla alapján Kbt. 130. § (1), (5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint átutalással fizeti meg a számla/számlák kézhezvételétől számított 60 napon belül. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a HUF (forint). Részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Átutalásra csak akkor kerülhet sor a 2003. évi XCIII. törvény 36/A. §-a szerint, ha a számlázó a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel vagy nemleges adóigazolást csatol.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolása érdekében bevont gazdasági szereplő, akire nézve fennállnak a Kbt. 56. § (1) bekezdése és az 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizáró okok.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akire nézve fennállnak a Kbt. 56. § (2) bekezdésében előírt kizáró okok.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. és 11. § szerint kell igazolnia, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti útmutatókra:

— a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám),

— a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám).

A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizáró okok fenn nem állásának igazolási módját az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a tartalmazza.

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban kell megtenni, és a felhívás feladásának időpontjánál nem lehet régebbi.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő a valamennyi számlavezető pénzintézetéről, valamint azok által vezetett valamennyi pénzforgalmi számlaszámról a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónapra) vonatkozó nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti számláját, és ajánlattevőnek az adott időszakban volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás a (a sorba állítás kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján).

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 55. § (4)–(5) és a (6) bekezdés c) pontjában foglaltak (közös ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet/személy). A pénzügyi, gazdasági alkalmasság valamennyi rész tekintetében irányadó.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1 Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése a megajánlott rész

1. rész: Hévíz – tej, tejtermék, sajt;

2. rész: Hévíz – pékáru;

3. rész: Hévíz – hús, húskészítmény;

4. rész: Hévíz – füszértáru, tojás;

5. rész: Hévíz – zöldség, gyümölcs;

7. rész: Hévíz – italok;

8. rész: Keszthely – tej, tejtermék, sajt;

9. rész: Keszthely – pékáru;

10. rész: Keszthely – hús, húskészítmény;

11. rész: Keszthely – füszértáru, tojás;

12. rész: Keszthely – zöldség, gyümölcs;

13. rész: Keszthely – gyorsfagyasztott és mélyfagyasztott termékek

(árucsoport) szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ehhez tartozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat becsatolásával a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdése szerint a következő tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe,

— a teljesítés ideje (év/hó) és helye,

— a szállítás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott rész/árucsoport szerinti termékek szállítása),

— az ellenszolgáltatás nettó összege,

— a kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

(…)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M1 nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) ajánlati részenként (árucsoportonként) legalább 1-1 db, összesen

— az 1. résznél: nettó 20 000 000 HUF,

— a 2. résznél: nettó 3 800 000 HUF,

— a 3. résznél: nettó 31 000 000 HUF,

— a 4. résznél: nettó 23 000 000 HUF,

— az 5. résznél: nettó 10 000 000,

— a 6. résznél: nettó 8 200 000,

— a 7. résznél: nettó 4 000 000 HUF,

— a 8. résznél: nettó 8 000 000 HUF,

— a 9. résznél: nettó 3 800 000 HUF,

— a 10. résznél: nettó 14 000 000 HUF,

— a 11. résznél: nettó 12 400 000 HUF,

— a 12. résznél: nettó 3 700 000 HUF,

— a 13. résznél: nettó 4 400 000 HUF

értékű, az ajánlattal érintett rész szerinti árucsoportra vonatkozó szállítási referenciával.

Az M2 és M3 alpontjai a műszaki szakmai alkalmasság valamennyi része tekintetében irányadó.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

5.1.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

5.1.2016 (11:00)

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

5.1.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése (ajánlati részenként), nemleges esetben is, a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell csatolni. A Kbt. 40. § (1), a Kbt. 60. § (3), valamint a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat részenként külön-külön kérjük csatolni.

11. Közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell megállapodásukat, amelyben közös ajánlattevők kötelesek jelen közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult személyt megnevezni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, az ajánlattevők közötti hatáskörök, feladatmegosztás bemutatását és a szerződéses árból való részesedés mértékét, kijelölni azon ajánlattevőt, amelyik a közös ajánlattevőt az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve az ajánlattevők nevében közös nyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell az ajánlattevők nyilatkozatát, amely szerint a szerződés elnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak annak teljesítéséért.

12. Az ajánlatban bármely, a felhívásban rögzítettől eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat HUF-ra történő átszámítása a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

13. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban.

Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §).

Nemleges tartalmú nyilatkozat csatolását is kérjük.

14. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.2.2. és a III.2.3. pontnál.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

A Kbt. 67. § (5) bekezdése szerint ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és a gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

16. Ajánlatkérő az értékelést ajánlati részenként végzi, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján.

17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegzés megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint.

18. Ajánlatkérő tájékoztatja nyertes ajánlattevőket, hogy konkrét megrendelését a kiszállítás előtt 5 nappal adja meg.

19. Érvénytelen az ajánlat, ha az adott megajánlott részen belül nem tartalmazza valamennyi terméket és azt teljes mennyiségben.

20. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az élelmiszerek szállítására használt gépjárművek megfelelnek és ajánlata kedvező elbírálása esetén is meg fognak felelni a 852/2004/EK rendelet II. melléklet IV. fejezet 1–7. pontjában előírtaknak.

21. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglaltakkal kapcsolatban, amely szerint a szállításra kerülő termékek mindenben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A 2008. évi XLVI. tv. letölthető: www.elelmiszerlanc.hu

22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell szerződéstervezet elfogadásáról.

23. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a titoktartásról és az üzleti titokról.

24. Ajánlattevőnek ajánlatához pénzügyi ajánlatot kell csatolnia a dokumentációban kiadott minta felhasználásával.

25. Ajánlattevőnek abban az esetben, ha egyenértékű terméket ajánl meg, annak termékleírását az ajánlathoz csatolnia kell.

26. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével annak visszalépése esetén – ha az összegezésben meghatározza – a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést (Kbt. 124. § (4) bekezdése). A szerződéskötés tervezett időpontja az összegzés kiküldést követő 11. naptári nap, ha ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap 10:00 óra, helye az I.1. alatti cím, G épület, főigazgatói titkárság.

27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő a szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti arra vonatkozó bontó feltétellel vagy arra az esetre rögzített felmondási joggal vállalhat, hogy a beszerzés tárgyára vonatkozóan a közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, akkor a közös közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania ajánlatkérőnek, ezért jelen eljárás alapján létrejött szerződés a közös közbeszerzési rendszerben megkötött keretmegállapodás vagy a szerződés alapján beszerzett szolgáltatás kezdő időpontjától felmondásra kerül.

28. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai érvényesek.

Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες

Az ajánlati felhívás módosításáról ajánlatkérő a közzététel feladásával egyidejűleg tájékoztatja a Kbt. 42. § (2) bekezdésében meghatározott gazdasági szereplőket. A korrigendum figyelembevételével módosított ajánlati felhívást és dokumentációt a korrigendum megjelenésével egyidejűleg a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja egységes szerkezetbe foglalt szöveggel.

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.