426809-2015: Σλοβακία-Nová Bystrica: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δασοκομία

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77230000

Περιγραφή

Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δασοκομία.

II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Αξία: 997 367,50 EUR
Χωρίς ΦΠΑ