Northgroup Consulting

399659-2015: Ελλάδα-Κασσάνδρεια Χαλκιδικής: Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα — μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά), ύψους 2 % επί του προϋπολογισμού της προκήρυξης προ ΦΠΑ ( μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), ήτοι ποσού 136 272,72 ευρώ.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Δήμο Κασσάνδρας. Θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Πρότυπο του σχετικού Παραρτήματος που αποτελεί μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Εγγύηση καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.
Για την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος, υποχρεούται κατά τη υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή, τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα — μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά), ποσού ίσου με το 5 % του ποσού που θα αναγράφεται στην σύμβασή του. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Δήμο Κασσάνδρας. Θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το πρότυπο του σχετικού παραρτήματος που αποτελεί μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Η ένωση/κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους ,εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4155/2013 του άρθρου 11της ΥΑ Π1/2390/13, του άρθρου 11 του Ν. 2690/99(Α 45) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 ):
α) Έλληνες πολίτες:
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙΙ.1.1 της παρούσας.
ii. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.
iii. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
v. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
vi. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό.
vii. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι το αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης είναι ταυτόσημο με αυτό του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης αυτής.
viii. Υπεύθυνη δήλωση ότι το απασχολούμενο προσωπικό και ενδεχομένως το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται νόμιμα, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
β) Αλλοδαποί:
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙΙ.1.1 της παρούσας.
ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
iii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία να δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.
v. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους, ως επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάρισης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα τους δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία να δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό.
vii. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους, που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
viii. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ix. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά.
x. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το απασχολούμενο προσωπικό και ενδεχομένως το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται νόμιμα, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙΙ.1.1 της παρούσας.
ii. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι το αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης είναι ταυτόσημο με αυτό του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης αυτής.
iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος τους να δηλώνει ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.
iv. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του νομικού προσώπου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή ο διαχειριστής του (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
v. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ως επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους να δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
vii. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
viii. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ix. Το καταστατικό ίδρυσης τους με όλες τις τροποποιήσεις του και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις.
x. Τα ΦΕΚ στα οποία έχουν καταχωρηθεί η σύστασή τους και η ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.
xi. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου τους, με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και με την οποία θα ορίζεται ο εκπρόσωπός τους για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει αυτήν και να παραστεί στην αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της. Το πρακτικό αυτό θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αυτού που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, εκδίδει ακριβές αντίγραφο των πρακτικών από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.
xii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το απασχολούμενο προσωπικό και ενδεχομένως το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται νόμιμα, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης
δ) Οι συνεταιρισμοί:
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙΙ.1.1 της παρούσας.
ii. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπησή τους και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύστασή τους, την τροποποίηση του καταστατικού τους και το διορισμό των εκπροσώπων τους. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.
iii. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους να δηλώνει ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.
v. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ως επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους να δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό.
vii. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
viii. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ix. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά.
x. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το απασχολούμενο προσωπικό και ενδεχομένως το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται νόμιμα, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
ε) Οι ενώσεις / κοινοπραξίες:
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙΙ.1.1 της παρούσας η οποία θα εκδοθεί από κάθε μέλος της Κ/Ξ / ένωσης ξεχωριστά στο ποσοστό που συμμετέχει το κάθε μέλος.
ii. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
iii. Πρέπει επίσης να κατατεθεί συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
Α. να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία.
Β. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην προσφορά.
Γ. να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Δ. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
iv. Να κατατεθεί πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό.
v. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
vi. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρoν. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
vii. Σε περίπτωση, που εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ως μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από το Δήμο, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το Δήμο.
Επίσης, επιπλέον των παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται:
i. Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της δημοπρατούμενης εργασίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.
ii. Εάν έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
iii. Εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του περιορισμού εάν υπόκειται.
iv. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
v. Ότι θα καλύψουν το Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
vi. Ότι θα υποστηρίξει το Δήμο με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό σε περίπτωση έκτακτων αναγκών οποτεδήποτε απαιτηθεί.
vii. Ότι ο διαγωνιζόμενος εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος θα διαθέσει το σύνολο του εξοπλισμού (είδος-τύπο-ποσότητα-τεχνικά χαρακτηριστικά) που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την αναλυτική διακήρυξη.
viii. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που κηρυχτεί Ανάδοχος, θα προσκομίσει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης την απαραίτητη Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την αριθ. 129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Υπ.Ε.Κ.Α.
ix. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται: ο
— ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που θα χρησιμοποιηθούν ανά ειδικότητα,
— τις ώρες και τις ημέρες εργασίας,
— τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι,
— θα βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας περί υγείας των εργαζομένων και του επαγγελματικού κινδύνου.
Τέλος, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ή βεβαίωση από όπου να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας, με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 82/96, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Κατά τα λοιπά προσκομίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τα ελληνικά νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετοχών της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας, το πολύ τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
2. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές προσκομίζουν:
— πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
— αναλυτική κατάσταση μετοχών, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς,
— κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.
3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν:
— βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.
x. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1 % των μετοχών.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που διαθέτει.
i. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης), για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών.
ii. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα.
iii. Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών.
(Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων i, ii και iii θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής).
Επίσης ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να αποδείξει προσηκόντως την εμπειρία του σε εκτέλεση υπηρεσιών με αντικείμενο παρόμοιο με αυτό του Διαγωνισμού.
Ειδικότερα:
— Ως προς το αντικείμενο της αποκομιδής απορριμμάτων, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εκτελέσει την τελευταία 3ετία (2012-2014) μια (1) τουλάχιστον (ετήσια ή μεγαλύτερης διάρκειας) σύμβαση αντικειμένου υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων σε ΟΤΑ, συνολικού ποσού τουλάχιστον ίσου προς τον ετήσιο προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου έργου της αποκομιδής απορριμμάτων, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 1 215 000 EUR ) ή εναλλακτικά, ότι έχει εκτελέσει την τελευταία 3ετία έργα αντικειμένου αποκομιδής απορριμμάτων το άθροισμα των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το σύνολο του προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου έργου μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαιρέσεως και του Φ.Π.Α.
— Ως προς το αντικείμενο του χειρωνακτικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, πλύσης κάδων, εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης, συλλογής και μεταφοράς πράσινων υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων καθώς επίσης συντήρησης χώρων πρασίνου, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εκτελέσει αυτοτελώς ή ως μέρος σύμβασης τις παραπάνω υπηρεσίες την τελευταία 3ετία, ανεξαρτήτως ποσού σύμβασης.
Η παραπάνω απαίτηση καλύπτεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών καθώς και των αντίστοιχων συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο, το ποσό, η ημερομηνία και η αναθέτουσα αρχή.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.