398284-2015: Πολωνία-Zabierzów: Υπηρεσίες υλοτομίας

Nadleśnictwo Krzeszowice
ul. Leśna 13
Υπόψη: Szczepan Rusiński, Sławomir Buśko
32-080 Zabierzów
ΠΟΛΩΝΊΑ
Τηλέφωνο: +48 122851180
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +48 122851180

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής