397494-2015: Γαλλία-Nancy: Προϊόντα ξυλείας

Communauté urbaine du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy, CO n° 80036
Υπόψη: M. le président
54035 Nancy Cedex
ΓΑΛΛΊΑ

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Communauté urbaine du Grand Nancy
Service de la commande publique (bureau 101) 22/24 viaduc Kennedy CO nº 80036
Υπόψη: Service de la commande publique
54035 Nancy Cedex
Τηλέφωνο: +33 383918365
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +33 383918489

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Communaute urbaine du Grand Nancy
service de la commande publique (bureau 101) 22/24, viaduc Kennedy CO nº 80036
54035 Nancy Cedex
Τηλέφωνο: +33 383918365
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +33 383918489
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://marchespublics.grand-nancy.org

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Communauté urbaine du Grand Nancy
Service de la commande publique (bureau 101) 22/24, viaduc Kennedy CO nº 80036
54035 Nancy Cedex
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://marchespublics.grand-nancy.org