Northgroup Consulting

331931-2015: Ελλάδα-Αθήνα: Δημητριακά και πατάτες

22/09/2015    S183    Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Αθηναίων
Λιοσίων 22
Σημείο(α) επαφής: Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών
Υπόψη: Κατερίνα Μπαρμπαρή
104 38 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2105228464
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2105228464

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.cityofathens.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Ηλεκτρονικός ενιαίος διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης χορηγητών–προμηθευτών για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους των ετών 2016 και 2017 για το Δήμο Αθηναίων και τους εποπτευόμενους φορείς (Τμήμα Παιδικών Εξοχών, Τμήμα Εκπαίδευσης, Στατιστικής, Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

Προμήθειες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Όπως ορίζεται στην προκήρυξη.
Κωδικός NUTS

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Ηλεκτρονικός ενιαίος διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης χορηγητών–προμηθευτών για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους των ετών 2016 και 2017 για το Δήμο Αθηναίων και τους εποπτευόμενους φορείς (Τμήμα Παιδικών Εξοχών, Τμήμα Εκπαίδευσης, Στατιστικής, Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03210000, 03220000, 15110000, 15130000, 03140000, 15810000, 15870000, 15830000, 15330000, 15320000, 15850000, 15510000, 15610000, 15860000, 15840000, 15410000, 15430000, 15540000, 15220000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

II.1.8)Τμήματα

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

1. 12 842 778,87 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % και 23 % συνολικά για όλους τους φορείς,
2. ποσό 5 830 880,62 EUR για το έτος 2016,
3. ποσό 5 825 494,00 EUR για το έτος 2017 και
4. δικαίωμα προαίρεσης ΚΥΑΔΑ ποσό 1 186 404,25 EUR.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 10 887 613,81 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της προμήθειας, περιλαμβάνει και προϋπολογίζει Δικαίωμα Προαίρεσης του Α.Κ. ποσού 964 556,30 EUR + 221 847,95 ΦΠΑ 23 % = 1 186 404,25 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 30 % του διετούς προϋπολογισμού (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) της προμήθειας. Το ΚΥΑΔΑ έχει το μονομερές δικαίωμα να θέσει σε ενέργεια, κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής σύμβασης, τη νέα αυτή συμβατική σχέση, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής, με μόνη δήλωσή του προς τον Ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης), εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή του προγράμματος σίτισης των αστέγων του Δήμου Αθηναίων, ανταποκρινόμενο σε τυχόν αυξημένο αριθμό των σιτιζόμενων αστέγων ή άλλους απρόβλεπτους παράγοντες.

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
1) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 157 παρ. 1 του Ν. 4281/2014) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2 %) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης, από την υπηρεσία δαπάνης, για το άρθρο ή τα άρθρα που αφορά η προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2) Οι Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ' ελάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.
Β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.
Για την υπογραφή της Σύμβασης της Προμήθειας, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της και ανέρχεται σε ποσοστό (πέντε τοις εκατό) 5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ' ελάχιστον με τον χρόνο παράδοσης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. Η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση, παράβασης των Όρων της Σύμβασης.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

27.10.2015 - 15:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων Συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Οικονομική Επιτροπή
Λιοσίων 22
104 38 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.cityofathens.gr

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

17.9.2015

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.