Northgroup Consulting

276327-2015: Ελλάδα-Αθήνα: Παστεριωμένο γάλα

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Στουρνάρη 55
Σημείο(α) επαφής: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠ
Υπόψη: Ε. Ματιάτου
104 32 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2105270805
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ε This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2105232597

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: http://www.dei.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Κύρια δραστηριότητα

Ηλεκτρισμός

I.3)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης

Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:

ΔΥΠ-601503 γάλα αγελάδος 3,5 % λιπαρά.

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Το γάλα θα παραδίδεται στις παρακάτω θέσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) και των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας.
Θέσεις παράδοσης στο ΛΚΔΜ με μέση συνολική ημερήσια ενδεικτική ποσότητα 3.500 κυτία ± 20 % περίπου:
— ορυχείο Αμυνταίου,
— ορυχείο Βορείου Πεδίου,
— ορυχείο Πεδίου Κομάνου,
— ορυχείο Πεδίου Καρδιάς,
— ορυχείο Νοτίου Πεδίου,
— βιομηχανικό Συγκρότημα ΛΚΔΜ,
— πλατεία Κεντρικών Συνεργείων ΟΠΚα σε τέσσερις (4) θέσεις,
— παλαιά Πλατεία συναρμολόγησης ΟΚΠ σε τρεις (3) θέσεις.
Θέσεις παράδοσης στους ΑΗΣ με τις παρακάτω μέσες ημερήσιες ενδεικτικές ποσότητες:
— ΑΗΣ Μελίτης: 210 ΚΥΤΙΑ ± 20 % περίπου,
— ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα: 330 ΚΥΤΙΑ ± 20 % περίπου,
— ΑΗΣ Πτολεμαΐδας: 60 ‘’ ‘’ ‘’
— ΑΗΣ Καρδιάς: 500 ‘’ ‘’ ‘’
— ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου: 525 ‘’ ‘’ ‘’
Οι παραπάνω θέσεις παράδοσης μπορεί να αυξομειώνονται και να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης σε συμφωνία με τον προμηθευτή.
Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες οι ημερήσιες ποσότητες θα ανέρχονται στο 60 % περίπου των αντίστοιχων ποσοτήτων των εργασίμων ημερών.

Κωδικός NUTS GR133

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:

Γάλα αγελάδος παστεριωμένο ομογενοποιημένο πλήρες 3,5 % λιπαρά.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15511100

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

3 696 800 κυτία.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 848 400 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Οι συνολικές ποσότητες της διακήρυξης είναι ενδεικτικές, καλύπτουν τις ανάγκες περιόδου 2 ετών, προέκυψαν από τα στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης και μπορούν να αυξομειωθούν μέχρι ± 20 %, ανάλογα με τη διακύμανση της δύναμης του προσωπικού, χωρίς να έχει ο πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδος ή να ζητήσει άλλες παροχές.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ.) σύμφωνα με την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού (Έντυπο Δ2-D2) ποσού 36 000 EUR.
2. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προϊόντος, με την υποβολή όλων των αναγκαίων παραστατικών ανά 15νθήμερο και σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα:
— η πληρωμή θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν όλα τα παραστατικά στα γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προϊόντος,
— εάν η 24η ημέρα του τρίτου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Όλα τα σχετικά παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα της ΔΕΗ Α.Ε.·
Παρέχεται η δυνατότητα, μόνο για τις Συμβάσεις που πληρώνονται μέσω της ΔΟΛ και οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί, να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον αυτά είναι πλήρη.
Δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή ή και τυχόν προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία περίπτωση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με αίτημα χορήγησης προκαταβολής ή και πρόταση χρηματοδότησης, τα αιτήματα αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Τα αναφερόμενα στους συνημμένους Γενικούς Όρους Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΑ Σ2, S2) περί προκαταβολής δεν ισχύουν.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Οποιαδήποτε νομική μορφή.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι:

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
— Γαλακτοβιομηχανίες παραγωγής γάλακτος, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Σύμπραξη Επιχειρήσεων / Προσώπων αυτών (εφεξής Οικονομικοί Φορείς) / Εμπορικοί οίκοι, εγκαταστημένοι στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων–Σ.Δ.Σ (Government Procurement Agreement-GPA) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α' 139/27.06.97),υπό τον όρο ότι, το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης καλύπτεται από τη ΣΔΣ (GPA) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον το κείμενο των συμφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά την συμμετοχή των χωρών αυτών στους κοινοτικούς διαγωνισμούς ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία, κράτους–μέλους της Ε.Ε. ή κράτους που έχει υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή κράτους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε., υπό τον όρο ότι, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από τη ΣΔΣ (GPA) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ (GPA) του Π.Ο.Ε. ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον το κείμενο των συμφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά την συμμετοχή των χωρών αυτών στους κοινοτικούς διαγωνισμούς.
Επισημαίνεται ότι, όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής και συνακόλουθα υλοποίησης της Σύμβασης, πρέπει να αφορούν και να προέρχονται και από τις χώρες αυτές, για τους αντίστοιχους προσφέροντες.
Στην περίπτωση των Εμπορικών οίκων, αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν τη γαλακτοβιομηχανία παραγωγής του γάλακτος με την οποία θα συνεργαστούν για την προμήθεια του προσφερόμενου προϊόντος, το οποίο θα πρέπει και αυτό να καλύπτει τις απαιτήσεις για τον τόπο εγκατάστασης, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Οι εν λόγω συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύσουν τη ΔΕΗ Α.Ε. με το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επίσης, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναγράφονται στoυς συνημμένους Ορους Αποδοχής Προσφορών.
Τα αιτούμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων της ποιοτικής επιλογής που πρέπει να υποβληθούν από τους Οικονομικούς Φορείς, θα εμπεριέχονται στον Φάκελο Α' των προσφορών, ο δε έλεγχος της πληρότητάς των αποτελεί αντικείμενο των επιτροπών τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών και όχι των επιτροπών αποσφράγισης των προσφορών.
2.2. Οικονομικός Φορέας μέλος σε Σύμπραξη Επιχειρήσεων / Προσώπων δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος σε άλλη Σύμπραξη ούτε να συμμετέχει μόνος του στον ίδιο Διαγωνισμό. Ομοίως, θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό.
Σε περίπτωση μη τήρησης του ανώτερου όρου, οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται, κατά το Α΄ Στάδιο αποσφράγισης προσφορών, από την περαιτέρω διαδικασία.
2.3. Επίσης, οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία (1) προσφορά στην οποία το προσφερόμενο είδος θα προέρχεται από έναν κατασκευαστή (εργοστάσιο–παραγωγό) και θα έχει μία και μοναδική τιμή. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται ο προαναφερόμενος όρος η προσφορά θα απορρίπτεται και θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού.
2.4. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού Οικονομικό φορέα που έχει επιδείξει αντισυμβατική συμπεριφορά στο παρελθόν.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Σύμφωνα με τη διακήρυξη.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας:

ΔΥΠ- 601503

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 18.9.2015 - 16:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

21.9.2015 - 11:15

IV.3.5)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

σε ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.7)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 21.9.2015 - 11:15

Τόπος

Γραφείο 208, Στουρνάρη 55, Αθήνα.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Νόμιμοι εκπρόσωποι των οίκων που υποβάλουν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ
Στουρνάρη 55
104 32 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2105270805
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.dei.com.gr
Φαξ: +30 2105232597

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για το προϊόν της Διακήρυξης, δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.
Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, που ο Νόμος προβλέπει.
Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στη ΔΕΗ και εξετάζεται από τα αρμόδια Υπηρεσιακά όργανα της Επιχείρησης, τα οποία εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση γι' αυτήν σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της και την γνωστοποιούν εγγράφως στον οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών (15), τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
Τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού (Έντυπο Δ2) περί προσφυγών δεν ισχύουν.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠ
Στουρνάρη 55
104 32 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2105270805
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.dei.com.gr
Φαξ: +30 2105232597

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

31.7.2015

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.