Northgroup Consulting

269020-2015: Πολωνία-Osie: Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας

31/07/2015    S146    Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Nadleśnictwo Osie, ul. Rynek 11, Υπόψη: Joanna Dams, Osie 86-150, ΠΟΛΩΝΊΑ. Τηλέφωνο: +48 523329503. Φαξ: +48 523329381. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 19.5.2015, 2015/S 95-172795)

Θέμα:
CPV:77231000, 77231200, 77210000, 77200000, 75251120

Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας

Υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων του δάσους

Υπηρεσίες υλοτομίας

Υπηρεσίες δασοκομίας

Υπηρεσίες καταπολέμησης δασοπυρκαγιών

Αντί: 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

—.

—.

—.

VI.3.2) Składanie odwołań:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

—.

—.

—.

Διάβαζε: 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa.

VI.3.2) Składanie odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Postępu 17a, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.7 i 22.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie będzie dotyczyło treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją na stronie internetowej i BIP Zamawiającego, na której jest zamieszczone ogłoszenie i udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”, art. od 179– 198g.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa.

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.