Northgroup Consulting

183620-2015: Κύπρος-Λευκωσία: Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά
Σημείο(α) επαφής: Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
Υπόψη: Γιάννης Ιωάννου, Άδωνης Μακρίδης
2109 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22894000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +357 22895089

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.ucy.ac.cy

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement)
Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
Σημείο(α) επαφής: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement)
1441 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22605050
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +357 22605051
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.cy

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κιβώτιο Προσφορών του Πανεπιστημίου Κύπρου που βρίσκεται στο ισόγειο του Κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά
Σημείο(α) επαφής: Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
Υπόψη: Γιάννης Ιωάννου / Άδωνης Μακρίδης
2109 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22894000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +357 22895089
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.ucy.ac.cy

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Εκπαίδευση

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

CDO 013/15 - Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για τις ηλεκτρολογικές εργασίες των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα

Κωδικός NUTS CY000

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για τις ηλεκτρολογικές εργασίες των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45310000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 400 000 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 40 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Στα πλαίσια του διαγωνισμού, ζητείτε εγγύηση συμμετοχής Υπεργολαβίας, ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50 000 EUR).

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Οι Εργασίες Υπεργολαβίας χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και οι πληρωμές θα γίνονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2015 δεν ήταν εγκεκριμένος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού σε περίπτωση που οι αναγκαίες πιστώσεις δεν θα έχουν διασφαλιστεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των εγγράφων διαγωνισμού εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 2.13 των εγγράφων του διαγωνισμού.
Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·
2. οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε εσωτερικό υπεργολάβο ή προμηθευτή που προτείνεται στην Προσφορά ότι θα αναλάβει την εκτέλεση ή προμήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, ποσοστού των Εργασιών Υπεργολαβίας που υπερβαίνει το 10 % του Ποσού Προσφοράς·
3. οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος Διορισμένης Υπεργολαβίας είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Υπεργολαβίας, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού·
4. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. Παραβίαση του όρου αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη όλων των προσφορών στις οποίες θα μετέχει το πρόσωπο αυτό.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:
α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 1995), ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ ΕΚ)·
β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις·
γ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις δ. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αδικήματος σχετικά με αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση εργοδοτουμένων τα τελευταία τρία χρόνια, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου·
ε. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αδικήματος σχετικά με παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία χρόνια, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή·
στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι·
ζ. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών.
— Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 3.3.6 των Εγγράφων του Διαγωνισμού, ισχύουν για κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία και αν ένας συμμετέχων δεν πληροί μία από τις προϋποθέσεις.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: δ/ε.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: δ/ε.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Για την πιστοποίηση της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του Προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.8 των Εγγράφων του Διαγωνισμού, δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Έντυπο Τεχνικής Ικανότητας υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15) στον Τόμο Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα συμπληρωθούν στο Έντυπο αυτό και τα στοιχεία που αφορούν κάθε συμμετέχοντα στην κοινοπραξία.
— Η Αναθέτουσα Αρχή και το αρμόδιο για κατακύρωση όργανο διατηρούν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο Έντυπο Τεχνικής Ικανότητας. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα ακόλουθα:
i. κατάλογο των έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο, τη φύση και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και θα προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά, τα ανωτέρω στοιχεία θα δηλώνονται από τον Προσφέροντα. Σε περίπτωση που το έργο εκτελέστηκε από κοινοπραξία θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος στην κοινοπραξία ή το είδος και η δαπάνη των εργασιών που αυτός εξετέλεσε·
ii. δήλωση του Προσφέροντος στην οποία να αναφέρεται ο μηχανικός εξοπλισμός που διαθέτει·
iii. δήλωση του Προσφέροντος για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, για τον αριθμό των στελεχών του Προσφέροντος κατά την τελευταία τριετία καθώς και την τεχνική στελέχωση του Προσφέροντος δηλαδή πίνακα με άτομα κατ' ειδικότητα και εμπειρία καθώς και την θέση που κατέχουν.
— Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, υποβάλλονται τέτοια πιστοποιητικά και τέτοιες Δηλώσεις από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία, κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες.
— Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν:
— δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Παράρτημα 16 των Εγγράφων του Διαγωνισμού),
— δήλωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 5.6.1 των Εγγράφων του Διαγωνισμού (παράρτημα 5).
Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά του παρόντος εδαφίου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αφορούν τους φορείς αυτούς, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
(α) Κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ο αριθμός των εργοδοτούμενων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, εγγεγραμμένων και με ισχύουσα άδεια στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης τους να μην είναι μικρότερος από δύο (2), εκ των οποίων:
— ένας (1) τουλάχιστον με σχετική πείρα στην εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) χρόνια και
— και ένας (1) τουλάχιστον με σχετική πείρα στην εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια·
(β) κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έργο παρόμοιας φύσης με το παρόν έργο, ελάχιστης αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1 200 000 EUR) ή τουλάχιστον δύο (2) έργα παρόμοιας φύσης με το παρόν έργο, ελάχιστης αξίας οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800 000 EUR) το κάθε ένα. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών τουλάχιστο 80 %.
Με τον όρο παρόμοιας φύσης εννοούνται έργα με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που να συμπεριλαμβάνουν εγκαταστάσεις διανομής, ισχύος, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού, κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ελεγχόμενης πρόσβασης, φωτοβολταϊκών κ.α. και που αναπτύσσονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις όπως: αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, νοσηλευτήρια, συγκροτήματα γραφείων και αφορά κτήρια με ενιαία υποδομή υπηρεσιών·
(γ) nα κατέχουν ή να εργοδοτούν ένα τουλάχιστον εγγεγραμμένο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πρώτης Τάξης ο οποίος να κατέχει, έγκυρο Πιστοποιητικό Ικανότητας σύμφωνα με τον Περί Ηλεκτρισμού Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.
Ένας Προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων για να αποδείξει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.3.8, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι:
(α) για την εκτέλεση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους·
(β) οι φορείς αυτοί διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους·
(γ) οι φορείς αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 3.3.6. των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

CDO 013/15

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 21.7.2015 - 11:59
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

21.7.2015 - 12:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Ημερομηνία: 21.7.2015
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.