Northgroup Consulting

57768-2015: Ελλάδα-Χολαργός Αττικής: Κρέας

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Παπάγου-Χολαργός
Περικλέους 55
Σημείο(α) επαφής: Τμήμα Προμηθειών
Υπόψη: Ελισάβετ Τσαούση
155 61 Χολαργός Αττικής
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132002800-841/842/859
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2106513840 / 2106528701

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.dpapxol.gov.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.dpapxol.gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλη: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Περιβάλλον
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
Κοινωνική προστασία

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και των ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ και ΔΟΠΑΠ καθώς και γάλακτος για το εργοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ και ΔΟΠΑΠ.

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δήμος Παπάγου Χολαργού: Τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου και γάλα.
ΔΟΚΜΕΠΑ: Τρόφιμα Παιδικών Σταθμών και γάλα.
ΔΟΠΑΠ: Τρόφιμα για πρόγραμμα CAMP και γάλα.
Κωδικός NUTS

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15110000, 15811000, 15511000, 15800000, 15300000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

α) Τρόφιμα ΔΟΚΜΕΠΑ: 108 056,26 EUR + ΦΠΑ (14 047,31 EUR) = 122 103,57 EUR.
β) Τρόφιμα Δήμου: 30 975 EUR + ΦΠΑ (4 122,75 EUR) = 35 097,75 EUR.
γ) Τρόφιμα ΔΟΠΑΠ: 5 200 EUR + ΦΠΑ (776 EUR) = 5976 EUR
δ) Γάλα Δήμου: 57 600 EUR + ΦΠΑ= 65 088 EUR
ε) Γάλα ΔΟΚΜΕΠΑ: 4 847,04 EUR + ΦΠΑ= 5 447,15 EUR
στ) Γάλα ΔΟΠΑΠ: 570,24 EUR + ΦΠΑ= 644,37 EUR
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 207 248,54 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας σε ποσοστό 2 % (δύο τοις εκατό) της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ).

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες προμηθευτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: α) Γάλα ΔΟΚΜΕΠΑ, ΔΟΠΑΠ, Δήμος: Καθημερινή παράδοση.
Γάλα Δήμου: Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει ψυγεία σε 4 (τέσσερα) διαφορετικά σημεία.
β) Είδη αρτοπωλείου ΔΟΚΜΕΠΑ: Καθημερινή παράδοση.
γ) Είδη τροφίμων, παντοπωλείου, κρέατος, οπωρολαχανικών, φρούτα ΔΟΚΜΕΠΑ: Παράδοση 1-2 φορές την εβδομάδα.
δ) Τρόφιμα CAMP ΔΟΠΑΠ: Παράδοση για 2 προγράμματα Ιουνίου και Ιουλίου 2015.

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κλπ.
Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τυχόν νομικούς περιορισμούς ότι δεν έχουν καταδικαστεί, δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, συνέπεια σχετικά με εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ΠΒΣ το Δημόσιο κλπ.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Κατάσταση με φορείς Δημοσίου που έχουν συνεργαστεί.
Κατάσταση προσωπικού.
Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 για διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων.
Για το γάλα:
α) Άδεια λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής γάλακτος.
β) Άδεια λειτουργείας εγκατάστασης παραγωγής θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος.
γ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας εργαστηρίου αυτοελέγχου του εργοστασίου.
δ) ISO 22000:2005 για παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διοίκηση γάλακτος.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: ναι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

Αριθμός πρωτόκολλου διακήρυξης: 2800/12-2-2015.

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

7.4.2015

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Ημερομηνία: 13.4.2015 - 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Δήμος Παπάγου-Χολαργός
Περικλέους 55
155 61 Χολαργός Αττικής
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2132002800-841/842/859
Φαξ: +30 2106513840 / 2106528701

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Οικονομική επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παπάγου' Χολαργού.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Παπάγου-Χολαργός
Περικλέους 55
155 61 Χολαργός Αττικής
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2132002800-841/842/859
Φαξ: +30 2106513840 / 2106528701

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

12.2.2015

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.