Northgroup Consulting

42341-2015: Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

ΔΕΤΕΠΑ
Γρ. Νικολαίδη 2
Υπόψη: Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
532 00 Αμυνταίο
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2386023125
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2386020065

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: www.detepa.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Κύρια δραστηριότητα

Άλλη: Τηλεθέρμανση

I.3)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης

Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:

Προμήθεια εγγυητικής επιστολής κατά την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για την εξασφάλιση της εκταμίευσης της ισόποσης προκαταβολής δημόσιας χρηματοδότησης.

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 6: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων b) Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες

Κωδικός NUTS GR134

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:

Η ΔΕΤΕΠΑ έχει λάβει απόφαση ένταξης της πράξης κρατικής ενίσχυσης «Επέκταση εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμύνταιου» με κωδικό MIS 349283 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (υπ' αριθμ πρωτ. 126145/17.12.12).
Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 126145/17.12.12 πράξη ένταξης και κατά την διάταξη υπ' αριθμ. 4 του τμήματος Γ] αυτής η ΔΕΤΕΠΑ δικαιούται προκαταβολή της χρηματοδότησής, εφόσον προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή κατά την ΥΠΑΣΥΔ.
Η ΔΕΤΕΠΑ επιθυμεί λοιπόν να προβεί σε αγορά συναφών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ήτοι εγγυητικής επιστολής, ύψους 4.234.176,00 προς εξασφάλιση της εκταμίευσης ισόποσης προκαταβολής της χρηματοδότησής από το ΕΠΠΕΡΑΑ, EUR σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε η σχετική 134/2013 πράξη του Ζ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην προμήθεια υπηρεσίας ανοίγματος και διαχείρισης δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού προς κατάθεση, και διαχείριση της προκαταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

66110000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

4234176.00.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 4 234 176 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Οι συμμετέχοντες προσκομίζουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2 % και καλής εκτέλεσης 5 % της προϋπολογισθείσας αξίας του αντικειμένου της σύμβασης.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

1. Η προϋπολογισθείσα αξία του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται σε 4 234 176 EUR και αυτή είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους αναδόχους.
2. Η δαπάνη για την καταβολή της προμήθειας, τυχόν τόκων υπερημερίας, και λοιπών εξόδων για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, εφεξής χάριν συντομίας η χρηματοδότηση της, προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΤΕΠΑ.
3. Προβλέπεται εκ του νόμου η παρακράτηση του 0,01 % επί της αξίας του αντικειμένου του διαγωνισμού υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Η ΔΕΤΕΠΑ απολαμβάνει των προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, ιδίως δυνάμει της διάταξης του άρθρου 276 ΚΔΚ.
5. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιβάρυνση της τυχόν ενεχυρασμένης απαίτησης εκ της προκαταβολής με τα έξοδα προμήθειας, τόκων ή λοιπών άλλων εξόδων της εγγυητικής επιστολής.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι δυνατόν να είναι νόμιμα λειτουργούντα πιστωτικά ιδρύματα κατά τους όρους του Ν 4261/2014, ή ενώσεις τέτοιων προσώπων εντός της ΕΕ, του ΕΟΧ, ή του ΣΔΣ του ΠΟΕ, εφόσον πληρούν τους όρους προσωπικής κατάστασης του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18, την απαιτούμενη κατ' άρθρον 46 της οδηγίας 2004/18 άδεια επαγγελματικής επάρκειας, και την κατ' άρθρον 47 της οδηγίας 2004/18 πιστοποίηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.
2. Στην περίπτωση ενώσεως προσώπων, η προσφορά αυτής πρέπει να συνοδεύεται από συμφωνητικό όπου θα καταγράφεται η συμμετοχή των μερών περιγραφικά και αναλυτικά, ανά τμήματα υπηρεσιών. Η εις ολόκληρον και εξ αδιαιρέτου ευθύνη των μερών της δεν αναιρείται. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ανακηρυχθεί η ένωση, το συμφωνητικό των μερών της οφείλει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, να κατατεθεί στην ΔΟΥ και να προσκομισθεί σχετικό αντίγραφο στην ΔΕΤΕΠΑ.
3. Οι υποψήφιο ανάδοχοι είναι δυνατόν να προσκομίσουν ικανή, κατά τα κύρια στοιχεία του παρεχομένου προτύπου, απόδειξη δάνειας εμπειρίας από τρίτο πρόσωπο ή μέρος της ένωσης τους.
4. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι επιθυμούν να αναθέσουν σε τρίτον μέρος των προσφερομένων υπηρεσιών, δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους και οφείλουν α) να το γνωστοποιήσουν αναλυτικά στην ΔΕΤΕΠΑ εξ' αρχής του διαγωνισμού, β) να προσκομίσουν δικαιολογητικά ικανότητας για τον υποπρομηθευτή τους, γ) να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της κύριας υπηρεσίας, και δ) να λάβουν την έγκριση της ΔΕΤΕΠΑ.
5. Μετά την κατακύρωση είναι δυνατή σε περίπτωση σοβαρού λόγου η μεταβολή του σχήματος υποπρομήθειας ή της ενώσεως, εφόσον αποδεικνύεται η επάρκεια του αντικαταστάτη ενώπιον της ΔΕΤΕΠΑ και εγκριθεί αυτός από την ΔΕΤΕΠΑ.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι:

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Κατά τον σχεδιασμό και οργάνωση του παρόντος διαγωνισμού λαμβάνονται υπ' όψιν τα πορίσματα της υπ' αριθμ. 134/2013 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία αποτελούν απαράβατους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων ορίζεται κατ' άρθρον 46 της οδηγίας 2004/18 όσον αφορά την άδεια άσκησης επαγγελματικής λειτουργίας η ύπαρξη αναγνωρισμένου κατά τον Ν. 4261/2014, όπως ισχύει, πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ, ΕΟΧ, ή ΣΔΣ ΠΟΕ, όπως αποδεικνύεται από το απαιτούμενο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, που προσκομίζεται από τον υποψήφιο ανάδοχο.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων ορίζεται η κατ'άρθρον 47 της Οδηγίας 2004/18 η χρηματοοικονομική επάρκεια του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται από:
α) άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σε ισχύ
β) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, και
γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
δ) Δήλωση συμμόρφωσης των οριζομένων από το ευρωπαϊκό σύστημα τραπεζικής εποπτείας, ιδίως όσον αφορά στο ανώτατο ύψος χορηγηθεισών εγγυήσεων κατά τον Κανονισμό 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Οδηγία 36/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και τον Ν. 4261/2014, όσον αφορά στην πρόσβαση στην δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των υποψηφίων αναδόχων αξιολογούνται τεχνικά και ελέγχονται επί τη βάσει των εξής:
α). Υποβολή καταλόγου των επακριβώς όμοιων ή παρόμοιων προς την κύρια υπηρεσιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, σχετικώς με την έκδοση και διαχείριση εγγυητικής επιστολής:
i) για οποιονδήποτε λόγο προς οποιονδήποτε πελάτη, [ενδεικτικός9 αριθμός]
ii) για προκαταβολή συγχρηματοδοτούμενου έργου προς οποιονδήποτε ενδιάμεσο φορέα ή τελικό δικαιούχο, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης αυτών με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, [ενδεικτικός αριθμός] και
[iii) για προκαταβολή συγχρηματοδοτούμενου έργου προς αναθέτουσα αρχή ή φορέα, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης αυτών με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
β). Αναφορά της ομάδας εργασίας, που είτε ανήκει απευθείας στην επιχείρηση του υποψηφίου αναδόχου, είτε όχι, ιδίως του εντεταλμένου εξειδικευμένου επικεφαλής αυτής μετά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων εμπειρίας
γ). Γραπτή Έκθεση ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της δέουσας αντιμετώπισης του όλου θέματος.
δ). Αυτοπρόσωπη παρουσίαση της δέουσας αντιμετώπισης του όλου θέματος ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
ε). Αναφορά της ομάδας εργασίας, που είτε ανήκει απευθείας στην επιχείρηση του υποψηφίου αναδόχου, είτε δυνάμει δάνειας εμπειρίας, ιδίως του εντεταλμένου εξειδικευμένου επικεφαλής αυτής μετά επαγγελματικών προσόντων
στ). Αναφορά της ομάδας και της εμπειρίας των υποπρομηθευτών, που θα συντρέξουν τον υποψήφιο ανάδοχο σε περίπτωση ανάδειξης του, δίχως ευθύνη τους, ώστε το αλγεβρικό άθροισμά τους να είναι αρνητικό προς τα ανωτέρω κριτήρια.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στην πρόσκληση για διαπραγμάτευση

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας:

09/2014

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 31.3.2015
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 30 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι δυνατόν να παραληφθούν έναντι πληρωμής, εφόσον δηλωθούν τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων.

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

6.4.2015 - 10:00

IV.3.5)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.7)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 6.4.2015

Τόπος

Αμύνταιο, Γρ. Νικολαίδη 2

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Παριστάμενοι η επιτροπή διαγωνισμού και οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Επέκταση εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμύνταιου.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

2.2.2015

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.