Northgroup Consulting

254460-2014: Ελλάδα-Βέροια: Διάφορα προϊόντα διατροφής

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδες Βέροιας και Νάουσας)
Περιοχή Ασωμάτων
Υπόψη: Κώστας Τοπούζης
591 00 Βέροια
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2331351157
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2331059315

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.verhospi.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.verhospi.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.verhospi.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Υγεία

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βέροια-Νάουσα

Κωδικός NUTS GR,GR121

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Προιόντα Διατροφής

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15800000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

446 008,51
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 394 497,80 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της, με μονομερές δικαίωμα από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου να την παρατείνει για επιπλέον τρεις (3) μήνες υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης των παραπάνω κατακυρωθέντων ποσοτήτων, και χωρίς να συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες: 3 (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν προσφέρουν το σύνολο των ειδών αλλά μέρος αυτών, μπορούν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής αξίας 5 % επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών (αθροιστικά) που αναγράφονται στα υπό προμήθεια είδη της Διακήρυξης.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Τακτικός προυπολογισμός νοσοκομείων

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Δεν απαιτείται

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν Τις οδηγίες 852/2004 ΕΚ για την Υγιεινή των τροφίμων, 853/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 854/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο., και την οδηγία 178 ΕΚ. καθώς επίσης και την Υ.Δ./ΑΙβ/8577/83 «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης…τροφίμων ή /και ποτών»
Σε όλα τα είδη τροφίμων είναι υποχρεωτική (επί ποινή απόρριψης) η προσκόμιση βεβαίωσης εφαρμογής HACCP από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή Κτηνιατρική για όσο καιρό εξέδιδαν τα πιστοποιητικά οι Δημόσιες αρχές, σύμφω-να με το έγγραφο του ΕΦΕΤ(αριθ.πρωτ.1354/Α/17-03-2006). Σε κάθε περίπτωση η ως άνω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης εμπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής ή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ελέγχου.

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Απαραίτητη προυπόθεση για την συμμετοχή τους είναι να εγγεγραμένοι στο οικείο επιμελητήριο αναφέροντας το επάγγελμά τους

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Δεν απαιτείται

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

13/2014

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 17.9.2014 - 14:30
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

18.9.2014

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 19.9.2014 - 11:30

Τόπος:

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μ. Βέροιας) Γραφείο Προμηθειών

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

12. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
δ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
Για όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων θα πρέπει να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τους τα παρακάτω:
1. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος για κάθε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.
2. Άδεια λειτουργίας και κωδικό αριθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτότυπη ή επικυρωμένη φωτοτυπία και αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, και πρόσφατη βεβαίωση της ανωτέρω υπηρεσίας ότι ισχύει η άδεια λειτουργίας, ο κωδικός αριθμός και δεν της έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ποινή ή προσωρινή παύση της άδειας λειτουργίας (για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρόφιμα ζωικής προέλευσης).
3. Πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής (Δ/νσης Κτηνιατρικής ή Ε.Φ.Ε.Τ.) για την προσήκουσα ανάπτυξη του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), την εφαρμογή του και την τήρησή του, ποιόν συγκεκριμένο οδηγό υγιεινής εφαρμόζουν για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι βεβαιώσεις θα προέρχονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή την Δ/νση Κτηνιατρικής για το χρονικό διάστημα που οι αρχές αυτές τα εξέδιδαν. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής ή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ελέγχου.
4. Επίσης όταν οι προσφέροντες δεν θα παράγουν τα προσφερόμενα προϊόντα μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο θα προσκομίσουν βεβαίωση (από Δ/νση Κτηνιατρικής ή τον Ε.Φ.Ε.Τ.) ότι το εργοστάσιο εφαρμόζει το σύστημα HACCP.
Οι βεβαιώσεις θα προέρχονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή την Κτηνιατρική για το χρονικό διάστημα που οι αρχές αυτές τα εξέδιδαν. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής ή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ελέγχου.
Οι παραγωγοί αλλά και οι έμποροι ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση εγγραφής τους στο αντίστοιχο μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Υ.Α. 278/2005/Β-726 καθώς επίσης και άδεια λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 15523/8-2006.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλο-νίκης, στην Ιχθυόσκαλα. Οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν και διακινούν κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να εφαρμόζουν τον οδηγό υγιεινής Νο 9 του Ε.Φ.Ε.Τ. και για να συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση ότι εφαρμόζουν σύστημα Η.Α.C.C.P.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προμηθεύουν Φρούτα και Λαχανικά πρέπει να διακινούν τα προϊόντα τους μέσω της Κεντρικής Λαχαναγοράς και τα προϊόντα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγιεινής και ποιότητας της αρμόδιας υπηρεσίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς καθώς και να προσκομίζουν το δελτίο τιμών του Οργανισμού της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης καθημερινά.
Οι επιχειρήσεις αρτοποιίας και οι επιχειρήσεις διακίνησης άρτου και προϊόντων αρτοποιίας σύμφωνα με την 87/30-05-2002 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. που επεξεργάζονται περισσότερα από1 000 κιλά αλεύρου ημερησίως, πρέπει να έχουν πλήρη ανάπτυξη του συστήματος H.A.C.C.P
Όλες οι άλλες επιχειρήσεις με μικρότερη δυνατότητα επεξεργασίας είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τον οδηγό υγιεινής Νο 2 και για την συμμετοχή τους απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση του Ε.Φ.Ε.Τ.
5. Αντίγραφα των ειδικών βιβλίων των αστιατρικών και αστυκτηνιατρικών ελέγχων που είναι υποχρεωμένοι (οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση και τα οποία δεν πρέπει έχουν δυσμενείς παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα τους.
Για τις κατηγορίες τροφίμων: Ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα) οι διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται (άρθρο 40 έως 42 του ΠΔ 173/1990) απο τις αρμόδιες υπηρεσίες εμπορίου των Ν.Αυτοδιοικήσεων και ήδη Περιφερειών. Ως εκ τούτου για τις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. Επομένως, για τις λοιπές κατηγορίες τροφίμων, το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μ. Βέροιας)
Περιοχή Ασωμάτων
591 00 Βέροια
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2331351157
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.verhospi.gr
Φαξ: +30 2331059315

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μ. Βέροιας)
Περιοχή Ασωμάτων
591 00 Βέροια
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2331351157
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.verhospi.gr
Φαξ: +30 2331059315

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

23.7.2014

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.