Northgroup Consulting

216829-2014: Ελλάδα-Πειραιάς: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σχετιζόμενες με σκάφη και λοιπό εξοπλισμό

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Προμηθειών
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, εντός Λιμένα
Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Προμηθειών/τμήμα 2ο
185 10 Πειραιάς
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2131374210 / 2131371081
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2104634160

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.hcg.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Άλλη: Ναυτιλία

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης επιπέδου W5, οκτώ (08) κύριων μηχανών τύπου MTU 16 V 396 TB94

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: τόπος παράδοσης των ανταλλακτικών και εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται η έδρα των ΠΑΘ/ΛΣ εντός του λιμένα Πειραιά (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, Πειραιάς)

Κωδικός NUTS GR300

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης επιπέδου W5, οκτώ (08) κύριων μηχανών τύπου MTU 16 V 396 TB94

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

50240000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

8
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 026 000 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 7 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής - καλής εκτέλεσης - προκαταβολής - καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής:
α- Εξόφληση του 100 % της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
β-Χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50 % της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) µε την υπογραφή της σύµβασης. Το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών.
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ. 5 και 34 παρ.5 εδάφ. ε του Π.Δ.118/07. Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
-Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
γ- Τμηματική εξόφληση της συµβατικής αξίας σε δύο ίσα μέρη, μετά την οριστική παραλαβή του ενός εκ' των δύο σκαφών, και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού μετά την οριστική παραλαβή του δεύτερου σκάφους.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισμοί,
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας, είτε µε νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε µέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εμπορικό – βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, σχετικό µε το αντικείμενο της προμήθειας το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται ο διαγωνισμός.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη διακήρυξη

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη διακήρυξη

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

352.9-07/14(1056)

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

1.9.2014 - 11:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 1.9.2014 - 11:00

Τόπος:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Δημόσια

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Προμηθειών/τμήμα 2ο
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά
185 10 Πειραιάς
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2131374594
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.hcg.gr
Φαξ: +30 2104634160

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Προμηθειών/τμήμα 2ο

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

25.6.2014

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.