Northgroup Consulting

217522-2014: Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής–ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ
Λ. Μεσογείων 119
Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής–ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ
Υπόψη: Ζαχαράκη Ευθυμία
101 92 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2106969119
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +30 2106969460

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.ypeka.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Άλλη: ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ–Ενέργεια, Φυσικός Πλούτος, Κλιματική Αλλαγή

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Α' φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)»

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 11: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματκής Αλλαγής, ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ

Κωδικός NUTS GR

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Αναθέτουσα αρχή με σκοπό να ενισχυθεί η διαχειριστική ικανότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Κυβέρνησης, της Κεντρικής Διοίκησης και της νεοσυσταθείσας κρατικής επιχείρησης «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (στο εξής «ΕΔΕΥ») ώστε να βελτιωθούν οι μηχανισμοί, οι διαδικασίες και τα εργαλεία ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, στο πρότυπο των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναπτύσσονται σε 4 άξονες:
1. Ρυθμιστικό και Οργανωτικό Πλαίσιο: Ο πρώτος άξονας αφορά την εξέταση, συμπλήρωση και βελτίωση του βασικού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου που στήθηκε και διέπει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
2. Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων: Ο δεύτερος άξονας αφορά την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας της ΕΔΕΥ ειδικότερα.
3. Ενίσχυση επιχειρησιακής ικανότητας: Ο τρίτος άξονας αφορά τεχνική βοήθεια παρεχόμενη επί τω έργω στις υπηρεσίες της Κυβέρνησης, της Κεντρικής Διοίκησης και της ΕΔΕΥ για το βέλτιστο τρόπο διαχείρισης διακηρύξεων και συμβάσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων.
4. Μεσο-μακροπρόθεσμος προγραμματισμός: Ο τέταρτος άξονας αφορά στον μεσο-μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της βέλτιστης ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73000000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Εως 772 357,72 EUR μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 772 357,72 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων.
Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί στη Β΄ Φάση, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ που περιλαμβάνουν Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, του ΕΣΠΑ 2007-2013.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής:
(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία,
(β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής αίτησης συμμετοχής, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής αίτησης συμμετοχής, με την ίδια οικονομική προσφορά και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης – Κοινοπραξίας, είτε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας αίτησης συμμετοχής.
Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 και συγκεκριμένα εάν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των Υποψηφίων ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες,
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης-
στ) αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή.
Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
α) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό εξυγίανση ή δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εξυγίανση ή δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί ελευθέρως με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή,
δ) είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται.
Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
α) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
β) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής.
Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
1. συνιστά εξωχώρια εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/2005,
2. απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων,
3. δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα,
4. δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των αιτήσεων επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης συμμετοχής, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή αίτηση συμμετοχής. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή αίτηση συμμετοχής, η υποβληθείσα κοινή αίτηση συμμετοχής αποκλείεται από το διαγωνισμό.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια προσκομίζοντας δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, ήτοι του 2010, 2011 και 2012, καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο υποψήφιος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους.
2. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.
3. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
4. Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης συμμετοχής, τα παραπάνω δικαιολογητικά και δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή αίτηση συμμετοχής. Οι υπεργολάβοι δεν θεωρούνται συμμετέχοντες σε κοινή αίτηση συμμετοχής και δεν υποχρεούνται σε υποβολή των δηλώσεων αυτών, παρά μόνο όσων ανωτέρω στο σημείο 11.1.5. ορίζονται.
5. Επίσης ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 ή/και την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του π.δ/τος 60/2007, να στηρίζεται στις δυνατότητες (οικονομικές/χρηματοοικονομικές ή/και τεχνικές/επαγγελματικές) άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα:
5.1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
— Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου περί της δέσμευσης αυτού να διαθέσει πράγματι στον υποψήφιο τους αναγκαίους οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθόλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.
—Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 9 της παρούσας, όσους από αυτούς αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.
— Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με τον υποψήφιο, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.
5.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου:
— Απόφαση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον υποψήφιο τους αναγκαίους οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθόλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.
— Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με τον υποψήφιο, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.
— Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (ισχύον καταστατικό).
— Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 9 της παρούσας.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής και προεπιλογής των υποψηφίων απαιτείται η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:
1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκάστου εκ των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι μεγαλύτερος των ενάμισι εκατομμυρίων ευρώ (1,500,000.00 EUR). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος εργασιών για κάθε μία χρήση, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο.
2. Να έχει θετικό μέσο όρο, κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
Εάν ο υποψήφιος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, επαγγελματική ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την τεχνική του καταλληλότητα, προσκομίζοντας, τα εξής:
1. Γενικές πληροφορίες για τον υποψήφιο, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τη γενικότερη οργάνωση του υποψηφίου, τη δυνατότητα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.
2. Κατάλογο με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων/υπηρεσιών στα αντικείμενα που προσδιορίζονται λεπτομερώς στην πρόσκληση. Η σύνθεση της Ομάδας Έργου αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία εμπειρίας και εξειδικευμένων γνώσεων καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομένων και των εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ως εξής:
Στέλεχος/Θέση στην Ομάδα/Καθήκοντα/Στοιχεία τεκμηρίωσης εμπειρίας
όπου:
— Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου στελέχους/ εξωτερικού συνεργάτη της ομάδας έργου.
—Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα" συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους/ εξωτερικού συνεργάτη, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας.
— Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος/ εξωτερικός συνεργάτης της ομάδας έργου.
3. Ενυπόγραφα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργα.
4. Κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων τα οποία υλοποίησαν ή ευρίσκονται κατά τη φάση υλοποίησης κατά την προηγούμενη τριετία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη, και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό αναφέροντας χωριστά τις εν ενεργεία και τις περαιωμένες και παραληφθείσες συμβάσεις.
5. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών που αποδεικνύουν την καλή εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων υπηρεσιών-έργου, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, όπως αυτές εκδίδονται. Οι συμβάσεις αυτές, μπορούν να αφορούν τον υποψήφιο ή και ξεχωριστά μέλη της Ομάδας Έργου.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής και προεπιλογής των υποψηφίων απαιτείται η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλότητας:
1. Κριτήριο Γενικής και Ειδικής Εμπειρίας των υποψηφίων: ως προς την γενική εμπειρία και ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης έργα, οι υποψήφιοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια με το προκηρυσσόμενο έργα κατά την τελευταία πενταετία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, κατά πρώτον, παρόμοια με το προκηρυσσόμενο έργα συμβατικής αξίας ίσης ή και μεγαλύτερης των δυόμισι εκατομμυρίων ευρώ (2 500 000) αθροιστικά, κατά δεύτερον, ένα παρόμοιο με το προκηρυσσόμενο έργo αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Ως παρόμοια, με το υπό ανάθεση έργα, θα ληφθούν τα έργα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα των υδρογονανθράκων, όπως αυτές εξειδικεύονται στην πρόσκληση.
2. Κριτήριο Οργανωτικής Δομής: Αναφορικά με την οργανωτική δομή οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική δομή για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και ειδικότερα α) να απασχολούν είκοσι (20) άτομα προσωπικό ειδίκευσης συναφούς με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου, ήτοι ειδικότητες όπως μηχανικοί, γεωλόγοι, γεωφυσικοί, επιστήμονες περιβάλλοντος, μηχανικοί πετρελαίου, νομικοί, με ειδίκευση/εμπειρία στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (upstream).
3. Κριτήριο Ομάδας Έργου: Ελέγχεται η επάρκεια σε πλήθος και η απαιτούμενη εμπειρία της Ομάδας Έργου σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε έργα που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα είναι τουλάχιστον δεκαμελής (10μελής), με τα εξής χαρακτηριστικά:
τον Υπεύθυνο Έργου με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) έτη, με εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση έργων του τομέα upstream,
τα 2/3 του αριθμού των μελών της ομάδας έργου με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον δέκα (10) έτη, εμπειρία,
ένα (1) μέλος με ειδικότητα οικονομολόγου και εμπειρία στα εταιρικά οικονομικά και στις οικονομικές προβλέψεις,
ένα (1) μέλος με ειδικότητα νομικού και εμπειρία στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και την κατάρτιση συμβάσεων, σχετικά με τον τομέα upstream,
ένα (1) μέλος με ειδικότητα γεωλόγου ή μηχανικού και εμπειρία στην αξιολόγηση και αποτίμηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων,
ένα (1) μέλος με ειδικότητα μηχανικού και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα upstream,
ένα (1) μέλος με εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων,
πέντε (5) μέλη με ειδικότητες γεωφυσικοί, μηχανικοί πετρελαίου και γεωλόγοι και εμπειρία στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (upstream) και τη διαχείριση δεδομένων.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Κλειστός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

30.7.2014 - 15:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και ΠΕΠ που περιλαμβάνουν Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, του ΕΣΠΑ 2007-2013

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2106969865
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ypeka.gr
Φαξ: +30 2106969460

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: 1. Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο ν.3886/2010.
2. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την δι' οιουδήποτε τρόπου λήψη πλήρους γνώσης της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο υποψήφιος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή), προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της.
3. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Η αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ' αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
4. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζονται από την ίδια.
5. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν κατά το χρονικό σημείο υποβολής της προσφυγής.
6. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής μπορεί να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την απόφαση του δικαστηρίου.
7. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που τυχόν εκδοθεί.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: +30 2106969865
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ypeka.gr
Φαξ: +30 2106969460

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

24.6.2014

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.